Kamerstuk 35013-18

Amendement van het lid Ronnes c.s. ter vervanging van nr. 11 over de aanpassing van de ondergrens naar 5 woningen

Dossier: Wijziging van de Crisis- en herstelwet in verband met het versnellen van woningbouw en het faciliteren van duurzame ontwikkeling, zoals het verduurzamen van het energiegebruik


54,7 %
45,3 %

PvdD

CDA

SGP

PVV

DENK

FVD

50PLUS

SP

GL

CU

PvdA

VVD

D66


Nr. 18 AMENDEMENT VAN HET LID RONNES C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 111

Ontvangen 13 december 2018

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel I, onderdeel E, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef vervalt «, derde lid,».

2. Er wordt voor onderdeel a een onderdeel ingevoegd luidende:

  • 0a. In het eerste lid, onderdeel a, wordt «12» vervangen door «5».

3. In onderdeel a wordt «Onderdeel» vervangen door «Het derde lid, onderdeel».

4. In onderdeel b wordt «De onderdelen» vervangen door «Het derde lid, onderdelen».

Toelichting

Indieners willen met dit amendement bereiken dat ook voor kleinere woningbouwprojecten een versnelling wordt aangebracht in de besluitvorming. In afdeling 6 van hoofdstuk 2 van de Crisis- en herstelwet is een regeling opgenomen voor de versnelde uitvoering van onder meer woningbouwprojecten. De bedoeling daarvan is om de bouw een extra stimulans te geven. Deze stimulans is gevonden in een vergaande stroomlijning en vereenvoudiging van besluitvormingsprocessen rond woningbouwprojecten.

Het gaat om bouwprojecten, die hoofdzakelijk voorzien in de bouw van ten minste 12 en ten hoogste 1.500 nieuwe woningen (bij één ontsluitingsweg) of 2.000 woningen (bij twee ontsluitingswegen). Indieners willen het minimum aantal woningen neerwaarts bijstellen naar 5. Bij projecten van 5 woningen is versnelling ook relevant. Bovendien zijn dergelijke projecten voor kleinere kernen van groot belang vanwege de leefbaarheid.

Ronnes Laan-Geselschap Dik-Faber Van Eijs