Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 13 april 2016

Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

Schouten Pieter Heerma