Kamerstuk 34302-84

Gewijzigd amendement van het lid Schouten c.s. ter vervanging van nr. 37 dat de postcoderoosregeling aanpast en het tarief in de energiebelasting voor lokaal duurzaam opgewekte elektriciteit verlaagt tot nihil

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016)

Gepubliceerd: 17 november 2015
Indiener(s): Steven van Weyenberg (D66), Carola Schouten (CU), Rik Grashoff (GL)
Onderwerpen: begroting belasting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34302-84.html
ID: 34302-84
Origineel: 34302-37

88,7 %
11,3 %

GrBvK

VVD

D66

GL

Klein

Houwers

PvdD

SGP

Van Vliet

50PLUS

GrKÖ

CU

SP

PvdA

CDA

PVV


Nr. 84 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID SCHOUTEN C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 37

Ontvangen 17 november 2015

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel XLII, onderdeel Ba, tweede onderdeel, wordt «€ 0,10067»vervangen door: € 0,10070.

II

Na artikel XLII wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL XLII0A

De Wet belastingen op milieugrondslag wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 47, eerste lid, onderdeel z, wordt «hetzelfde getal van vier cijfers» vervangen door: eenzelfde getal van vier cijfers, alsmede de direct aangrenzende gebieden waarbinnen de postcodes in het postcodesysteem eveneens beginnen met eenzelfde getal van vier cijfers.

B

Artikel 59a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «met 0,075 per kWh» vervangen door: tot nihil.

2. Het tweede lid, onderdeel d, komt te luiden:

  • d. zowel de aansluiting via welke de elektriciteit aan het lid wordt geleverd als de aansluiting van de productie-installatie, bedoeld in onderdeel b, bevindt zich in een op verzoek van de coöperatie bij de aanwijzing, bedoeld in het eerste lid, vast te stellen postcodegebied; en.

III

Na artikel XLVIII worden twee artikelen ingevoegd, luidende:

ARTIKEL XLVIIIA

Indien het bij koninklijke boodschap van 15 september 2015 ingediende voorstel van wet Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2016) (Kamerstukken 2015/16, 34 305) tot wet is of wordt verheven en artikel XII, onderdeel F, van die wet later in werking treedt dan artikel XLII0A van deze wet, vervalt artikel XII, onderdeel F, van die wet.

ARTIKEL XLVIIIB

Indien het bij koninklijke boodschap van 4 mei 2015 ingediende voorstel van wet houdende regels met betrekking tot de productie, het transport, de handel en de levering van elektriciteit en gas (Elektriciteits- en gaswet) (Kamerstukken 2014/15, 34 199) tot wet is of wordt verheven en artikel 12.7, onderdeel C, van die wet later in werking treedt dan artikel XLII0A, van deze wet, vervalt artikel 12.7, onderdeel C, van die wet.

Toelichting

Met dit amendement wordt artikel 59a, eerste lid, van de Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm) gewijzigd in die zin dat het tarief in de energiebelasting voor lokaal duurzaam opgewekte elektriciteit wordt verlaagd tot nihil. Dit wordt vormgegeven door de huidige tariefsverlaging van 7,5 cent per kWh op het tarief van de eerste schijf voor elektriciteit te vervangen door een verlaging van het tarief van de eerste schijf voor elektriciteit tot nihil. Het gevolg hiervan is ook dat de samenloop tussen het bij dit amendement gewijzigde voorstel van wet en het voorstel van wet Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2016) moet worden geregeld. Dit gebeurt bij het bij dit amendement in het voorstel van wet in te voegen artikel XLVIIIA.

Voorts wordt een voorwaarde voor toepassing van het verlaagde energiebelastingtarief aangepast. De installatie hoeft zich niet meer in het midden van een zogenoemde postcoderoos te bevinden. Dit maakt het voor coöperaties mogelijk om ook locaties voor energieopwekking in de randen van de postcoderoos te benutten. In artikel 59a, tweede lid, onderdeel d, van de Wbm wordt bepaald dat leden van de coöperatie alleen voor het verlaagde tarief in aanmerking komen als hun aansluiting zich bevindt binnen een postcodegebied waarbinnen zich ook de aansluiting van de productie-installatie bevindt. Door wijziging van de definitie van het begrip «postcodegebied» wordt daaronder niet alleen verstaan het gebied met postcodes die beginnen met eenzelfde viercijferig getal, maar ook de direct daaraan grenzende gebieden die zelf eveneens beginnen met eenzelfde viercijferig getal. Op verzoek van de coöperatie stelt de inspecteur bij de beschikking waarbij de coöperatie voor toepassing van de regeling wordt aangewezen, vast op welk postcodegebied de aanwijzing betrekking heeft. Aangezien een productie-installatie zich door de wijziging van het begrip «postcodegebied» vrijwel altijd in meerdere mogelijke postcodegebieden tegelijk zal bevinden, is het noodzakelijk dat bij beschikking wordt vastgesteld op welk postcodegebied de aanwijzing betrekking heeft. Hierdoor wordt bereikt dat de productie-installatie slechts in één van die postcodegebieden gebruikt kan worden voor toepassing van het verlaagde tarief. De productie-installatie moet binnen het door de inspecteur vast te stellen postcodegebied op het net zijn aangesloten, maar het is niet meer nodig dat zij zich in het midden van dat gebied bevindt.

In onderdeel III wordt in het wetsvoorstel een artikel XLVIIIB ingevoegd, dat de samenloop regelt met het bij koninklijke boodschap van 4 mei 2015 ingediende voorstel van wet houdende regels met betrekking tot de productie, het transport, de handel en de levering van elektriciteit en gas (Elektriciteits- en gaswet). Als dat ingediende wetsvoorstel tot wet is of wordt verheven en artikel 12.7, onderdeel C, van die wet later in werking treedt dan het bij dit amendement in het voorstel van wet ingevoegde artikel XLII0A vervalt artikel 12.7, onderdeel C, van eerstgenoemde voorstel van wet waarbij artikel 59a van de Wbm wordt gewijzigd.

De budgettaire derving van dit amendement is opgenomen in de onderstaande tabel.

Budgettaire derving in miljoen euro

2016

2017

2018

2019

2020

€ 0,2

€ 0,3

€ 0,6

€ 1,1

€ 1,7

Voor de budgettaire dekking van het amendement wordt de derving geacht gelijk te zijn verdeeld over de jaren. Daarmee komt het te dekken bedrag uit op € 0,8 miljoen per jaar. Om dat bedrag te dekken wordt in de energiebelasting het tarief van de eerste schijf voor elektriciteit op 1 januari 2016 structureel verhoogd met 0,003 cent.

Schouten Grashoff Van Weyenberg