Kamerstuk 33990-18

Gewijzigd amendement van de leden Bergkamp en Van der Staaij ter vervanging van nr. 16, dat regelt dat een kiezer die wegens een verstandelijke beperking of psychische stoornis bij het stembureau hulp behoeft wordt bijgestaan door een van de leden van het stembureau

Dossier: Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169)


44,3 %
55,7 %

Klein

CU

D66

SGP

PVV

Van Vliet

SP

Houwers

GrKÖ

PvdA

GrBvK

VVD

PvdD

CDA

50PLUS

GL


Nr. 18 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN BERGKAMP EN VAN DER STAAIJ TER VERVANGING DAT GEDRUKT ONDER NR. 16

Ontvangen 9 december 2015

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel II komt als volgt te luiden:

ARTIKEL II

De Kieswet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel J 4, tweede lid, van de Kieswet wordt «tenminste 25%» vervangen door: zo veel mogelijk, maar ten minste 25%,.

B

Artikel J 28 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de huidige tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 2. Wanneer een kiezer bij het stembureau om hulp verzoekt die hij wegens een verstandelijke beperking of psychische stoornis behoeft, staat een van de leden van het stembureau de kiezer bij.

Toelichting

Voor de indieners is het van groot belang dat iedere stemgerechtigde zijn of haar stem kan uitbrengen. Ook het VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Artikel 29 Participatie in het politieke en openbare leven) stelt dat de vrije wilsuiting van personen met een handicap als kiezers gewaarborgd moet worden en dat waar nodig, op hun verzoek, ondersteuning bij het uitbrengen van hun stem moet worden toegestaan. In de huidige wet kan iemand die wegens zijn lichamelijke gesteldheid hulp behoeft, zich laten bijstaan, zowel door een lid van het stembureau als door een persoon van eigen keuze. Dit amendement regelt dat ook iemand die wegens een verstandelijke beperking of psychische stoornis hulp behoeft, desgevraagd ondersteuning kan krijgen bij het uitbrengen van zijn of haar stem. Deze ondersteuning kan dan worden verleend door een van de leden van het stembureau. Wanneer een persoon hier zelf om verzoekt, weegt voor die persoon de mogelijkheid om te kunnen stemmen dus zwaarder dan het recht om anoniem een stem uit te kunnen brengen. De indieners menen dat het aan de persoon zelf is deze afweging te maken. Omdat de persoon er zelf om moet verzoeken, en door een onafhankelijk lid van het stembureau zal worden ondersteund, wordt ook de kans op intimidatie verkleind.

Om deze wijziging vorm te geven wordt middels dit amendement artikel J 28 van de Kieswet gewijzigd. In het wetsvoorstel was in artikel II reeds een wijziging opgenomen van artikel J 4 van de Kieswet. Voor de duidelijkheid wordt in dit amendement het gehele artikel II opnieuw vastgesteld.

Bergkamp Van der Staaij