18,1 %
81,9 %

D66

PvdA

CU

SGP

SP

CDA

50PLUS

GL

PVV

VVD

PvdD


Nr. 93 MOTIE VAN DE LEDEN VOORDEWIND EN BISSCHOP

Voorgesteld 15 oktober 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er geen overgangsregeling wordt getroffen voor de landelijk werkende instellingen;

overwegende dat er mogelijk landelijk werkende instellingen zijn die na de transitie enkel via mandaatconstructies zorg zullen leveren;

overwegende dat het voor de continuering van zorg belangrijk is dat de huidige jeugdzorg via mandaatconstructies behouden blijft;

verzoekt de regering, inzichtelijk te maken hoe organisaties zonder eigen contracten, via mandaatconstructies continuïteit van zorg kunnen blijven leveren;

en verzoekt de regering tevens, inzichtelijk te maken hoe gemeenten de plicht in acht nemen om bij de inzet van jeugdhulp en gecertificeerde instellingen die een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering uitvoeren, rekening te houden met de behoeften en persoonskenmerken van de jongere en zijn ouder(s) en hun godsdienstige gezindheid, levensovertuiging en culturele achtergrond,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind

Bisschop