Kamerstuk 33684-82

Gewijzigd amdement van de leden Voordewind en Bisschop ter vervanging van nr. 59 over het mogelijk maken dat een bij ministeriele regeling aangewezen gecertificeerde instelling met landelijk bereik die kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering uitvoert voor bijzondere doelgroepen, jeugdhulp mag aanbieden

Dossier: Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet)


Nr. 82 GEWIJZIGD AMENDEMENT DE LEDEN VOORDEWIND EN BISSCHOP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 59

Ontvangen 15 oktober 2013

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel 3.2, tweede lid, komt als volgt te luiden:

  • 2. Een gecertificeerde instelling biedt geen jeugdhulp aan, tenzij de gecertificeerde instelling:

    • a. een landelijk bereik heeft;

    • b. kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering uitvoert voor bijzondere doelgroepen; en

    • c. bij regeling van Onze Minister van Veiligheid en Justitie hiertoe is aangewezen.

Toelichting

Met dit amendement willen de indieners het mogelijk maken dat een gecertificeerde instelling met landelijk bereik, die kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering uitvoert voor bijzondere doelgroepen, jeugdhulp mag aanbieden. Gelet op de huidige opvatting dat een integrale aanpak voorop moet staan, kan worden gesteld dat dit voor bijzondere doelgroepen, zoals licht verstandelijk beperkten of Roma gezinnen, van een nog groter belang is. Hoe zwaarder de problematiek, hoe groter het belang van gespecialiseerde op het gezin toegesneden jeugdhulp. De wetgever wil met artikel 3.2, tweede lid, van het wetsvoorstel een schijn van belangenverstrengeling voorkomen. De indieners zijn echter van mening dat het niet noodzakelijk is om voor bijzondere doelgroepen hulp in gescheiden rechtspersonen onder te brengen, omdat artikel 3.4, eerste lid, van het wetsvoorstel voldoende soelaas biedt om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen aangezien gecertificeerde instellingen verplicht worden om met de gemeente te overleggen over de eventueel in te zetten jeugdhulp. Goede aantoonbare ketenafspraken en vergaande vormen van samenwerking blijven in deze van belang.

Voordewind Bisschop