Kamerstuk 33684-7

Afschrift advies artikel 96 van de Comptabiliteitswet 2001 over het concept wetsvoorstel voor de Jeugdwet

Dossier: Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet)


Nr. 7 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 september 2013

Hierbij informeren wij u over onze brief van 3 mei 20131 waarin wij in het kader van artikel 96 van de Comptabiliteitswet 2001 advies hebben uitgebracht over het concept wetsvoorstel voor de Jeugdwet.

Met het oog op de artikelen 91 en 96 van de Comptabiliteitswet hebben wij ons bij dit advies vooral gericht op de gevolgen van het wetsvoorstel voor de controletaak en bevoegdheden van de Algemene Rekenkamer. Daarnaast hebben wij gekeken naar de wijze waarop het toezicht en de verantwoording is ingericht, in relatie tot de verantwoordelijkheid van de betrokken ministers.

Uit het thans beschikbare wetsvoorsteldossier hebben wij opgemaakt dat ons artikel 96 advies hiervan ten onrechte geen onderdeel uitmaakt, hetgeen wij met deze toezending corrigeren.

Een afschrift van deze brief sturen wij naar de minister van VWS.

Algemene Rekenkamer

A.P. Visser, wnd. president

Ellen M.A. van Schoten, secretaris