Kamerstuk 33684-6

Amendement van het lid Voortman over het van toepassing verklaren van de Jeugdwet op in Nederland verblijvende jeugdige vreemdelingen.

Dossier: Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet)


Nr. 6 AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN

Ontvangen 6 september 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 1.3 komt te luiden:

Artikel 1.3

Deze wet is, in afwijking van de artikelen 10 en 11 van de Vreemdelingenwet 2000, van toepassing op in Nederland verblijvende jeugdigen.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de Jeugdwet van toepassing is op in Nederland verblijvende jeugdigen, waaronder zowel rechtmatig in Nederland verblijvende vreemdelingen als niet rechtmatig in Nederland verblijvende vreemdelingen vallen.

Voortman