Kamerstuk 33684-49

Amendement van het lid Ypma over het laten vervallen van een machtiging of spoedmachtiging door het college

Dossier: Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet)


100,0 %
0,0 %

VVD

PVV

GL

PvdA

PvdD

CU

D66

50PLUS

SP

CDA

SGP


Nr. 49 AMENDEMENT VAN HET LID YPMA

Ontvangen 9 oktober 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 6.1.12, vierde lid, komt als volgt te luiden:

  • 4. De machtiging of spoedmachtiging vervalt indien de gecertificeerde instelling die de ondertoezichtstelling uitvoert of de voogdij uitoefent, heeft bepaald dat een voorziening, inhoudende verblijf niet zijnde verblijf bij een pleegouder, niet langer nodig is, tenzij er sprake is van een machtiging als bedoeld in artikel 6.1.2, zevende lid.

Toelichting

Het college van de gemeente waar de jeugdige zijn woonplaats heeft, zou op grond van het wetsvoorstel de mogelijkheid hebben een machtiging of spoedmachtiging te laten vervallen. Niet valt in te zien waarom het college, dat niet de zorg verleent, zou kunnen bepalen dat de machtiging of spoedmachtiging niet langer nodig zou zijn en een beslissing van een kinderrechter om die reden terzijde zou mogen schuiven. Om de continuïteit van zorg voor jeugdigen te waarborgen is het belangrijk om deze bevoegdheid van het college te schrappen uit de wet.

Ypma