Kamerstuk 33684-41

Amendement van de leden Leijten en Kooiman over een basispakket voor bepaalde vormen van specialistische jeugdhulp

Dossier: Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet)


Nr. 41 AMENDEMENT VAN DE LEDEN LEIJTEN EN KOOIMAN

Ontvangen 9 oktober 2013

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Aan artikel 2.3 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 6. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over de voorzieningen op het gebied van specialistische jeugdhulp die het college in ieder geval treft ten behoeve van de jeugdige die zijn woonplaats heeft binnen zijn gemeente.

Toelichting

Met dit amendement regelen de indieners dat gemeenten een verplicht basispakket specialistische zorg aanbieden aan jeugdigen. De indieners achten het van groot belang dat specialistische jeugdzorg niet versnipperd raakt na decentralisatie van taken door de overheid. Onder specialistische jeugdzorg wordt in dit geval onder andere verstaan; hulp aan slachtoffers van loverboys, hulp aan slachtoffers van mensenhandel, forensisch medische zorg en de jeugd-GGZ. De uitwerking van het verplichte basispakket specialistische zorg wordt op een later moment uitgewerkt middels een algemene maatregel van bestuur.

Leijten Kooiman