Kamerstuk 33684-38

Amendement van het lid Voordewind over het mogelijk maken dat een bij ministeriële regeling aangewezen gecertificeerde instelling met landelijk bereik die kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering uitvoert voor bijzondere doelgroepen, jeugdhulp aan mag bieden.

Dossier: Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet)


Nr. 38 AMENDEMENT VAN HET LID VOORDEWIND

Ontvangen 9 oktober 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 3.2, tweede lid, komt als volgt te luiden:

  • 2. Een gecertificeerde instelling biedt geen jeugdhulp aan, tenzij de gecertificeerde instelling:

    • a. een landelijk bereik heeft;

    • b. kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering uitvoert voor bijzondere doelgroepen; en

    • c. bij regeling van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hiertoe is aangewezen.

Toelichting

Met dit amendement wil de indiener het mogelijk maken dat een gecertificeerde instelling met landelijk bereik, die kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering uitvoert voor bijzondere doelgroepen, jeugdhulp aan mag bieden. Gelet op de huidige opvatting dat een integrale aanpak voorop moet staan, kan worden gesteld dat dit voor bijzondere doelgroepen, zoals licht verstandelijk beperkten of Roma gezinnen, van een nog groter belang is. Hoe zwaarder de problematiek, hoe groter het belang van gespecialiseerde op het gezin toegesneden jeugdhulp. De wetgever wil met artikel 3.2, tweede lid, van de Jeugdwet een schijn van belangenverstrengeling voorkomen. De indiener is echter van mening dat het niet noodzakelijk is om voor bijzondere doelgroepen hulp in gescheiden rechtspersonen onder te brengen, omdat artikel 3.4, eerste lid, van de Jeugdwet voldoende soelaas biedt om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen aangezien gecertificeerde instellingen verplicht worden om met de gemeente te overleggen over de eventueel in te zetten jeugdhulp. Goede aantoonbare ketenafspraken en vergaande vormen van samenwerking blijven in deze van belang.

Voordewind