Kamerstuk 33684-31

Amendement van het lid Voortman over versteviging van de positie van mensen werkzaam bij jeugdzorgaanbieders en verbetering van de continuïteit voor cliënten in de jeugdzorg

Dossier: Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet)


Nr. 31 AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN

Ontvangen 8 oktober 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 2.10 komt als volgt te luiden:

Artikel 2.10

Indien het college met een jeugdhulpaanbieder of gecertificeerde instelling een overeenkomst heeft gesloten, ziet het college er op toe dat de jeugdhulpaanbieder of gecertificeerde instelling het betrokken personeel van degenen die vóór hem in opdracht van het college jeugdhulp leverden of kinderbeschermingsmaatregelen of jeugdreclassering uitvoerden, onverminderd het bepaalde in de artikelen 662 en 663 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, overneemt.

Toelichting

Een verplichting tot overleg over de overname van personeel bij het wisselen van zorgaanbieder is wat de indiener betreft te vrijblijvend. Dit amendement dient ter versteviging van de positie van mensen werkzaam bij jeugdzorgaanbieders en het verbeteren van de continuïteit voor cliënten in de jeugdzorg.

Voortman