24,8 %
75,2 %

SGP

CDA

PvdD

50PLUS

PVV

VVD

PvdA

GL

SP

CU

D66


Nr. 27 AMENDEMENT VAN DE LEDEN LEIJTEN EN KOOIMAN

Ontvangen 8 oktober 2013

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Na artikel 2.5 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 2.5a

  • 1. Het college sluit met iedere gecertificeerde instelling en met iedere jeugdhulpaanbieder een schriftelijke overeenkomst, tenzij daartegen ernstige bezwaren bestaan.

  • 2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen vormen van kinderbeschermingsmaatregelen, jeugdreclassering of jeugdhulp worden aangewezen waarvoor het eerste lid niet geldt.

Toelichting

Met dit amendement wordt geregeld dat gemeenten verplicht zijn om alle gecertificeerde instellingen en jeugdzorgaanbieders te contracteren.

Hiermee wordt de continuïteit van zorg gegarandeerd.

Leijten Kooiman