Nr. 26 AMENDEMENT VAN DE LEDEN LEIJTEN EN KOOIMAN

Ontvangen 8 oktober 2013

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel 1 komt de omschrijving van het begrip «jeugdhulpaanbieder» te luiden:

jeugdhulpaanbieder:
  • 1°. natuurlijke persoon die, het verband van natuurlijke personen dat of de rechtspersoon die bedrijfsmatig jeugdhulp doet verlenen onder verantwoordelijkheid van het college;

  • 2°. solistisch werkende jeugdhulpverlener onder verantwoordelijkheid van het college,

aan wie een toelating is verleend als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet toelating zorginstellingen.

Toelichting

Jeugdzorgaanbieders die zorg willen aanbieden, moeten toegelaten worden door de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi), als zij aan de gestelde eisen voldoen. Na toelating van de Wtzi vallen jeugdzorgaanbieders onder toezicht van landelijke kwaliteitseisen. Hiermee wordt voorkomen dat jeugdzorgaanbieders zorg aanbieden die niet voldoen aan landelijke kwaliteitseisen.

Leijten Kooiman