Kamerstuk 33684-24

Amendement van het lid Van der Staaij over het specificeren van een verantwoordelijkheid voor gemeenten ten aanzien van relatieproblemen van ouders die negatieve effecten hebben op de opvoeding van kinderen

Dossier: Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet)


Nr. 24 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER STAAIJ

Ontvangen 8 oktober 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel 1.1 wordt in de omschrijving van het begrip «jeugdhulp» in subonderdeel 1 na «opvoedingsproblemen van de ouders» ingevoegd: waaronder begrepen relatieproblemen van de ouders die negatieve effecten hebben op de opvoeding van een jeugdige.

II

In artikel 1.1 wordt in de omschrijving van het begrip «opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen» in subonderdeel 1 na «opvoedingsproblemen van de ouders» ingevoegd: waaronder begrepen relatieproblemen van de ouders die negatieve effecten hebben op de opvoeding van een jeugdige.

Toelichting

Relatieproblemen van ouders hebben vaak negatieve effecten op kinderen. Vanuit de wetenschap en de hulpverlening wordt de urgentie van adequate interventies en een dekkend aanbod van de ondersteuning benadrukt. Preventie kan er immers in veel gevallen voor zorgen dat niet alleen de problemen, maar ook het stijgen van maatschappelijke kosten wordt voorkomen. Het is de verantwoordelijkheid en het belang van gemeenten dat (escalatie van) relatieproblemen die negatieve effecten op kinderen hebben waar mogelijk worden voorkomen. Vroegtijdige begeleiding van ouders en kinderen is van groot belang, al dan niet in de context van (echt)scheiding. De verplichte afstemming met het onderwijs met betrekking tot het beleidsplan en de inzet van individuele voorzieningen kan overigens juist op dit terrein grote meerwaarde hebben

Van der Staaij