Kamerstuk 33684-17

Amendement van de leden Leijten en Kooiman over het oormerken van het gedecentraliseerde budget voor jeugdzorg

Dossier: Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet)


Nr. 17 AMENDEMENT VAN DE LEDEN LEIJTEN EN KOOIMAN

Ontvangen 3 oktober 2013

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Na artikel 2.3 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 2.3a

Het bedrag dat via het Gemeentefonds aan gemeenten wordt toegekend ter bekostiging van de ondersteuning, hulp en zorg voor jeugdigen wordt enkel uitgegeven aan de ondersteuning, hulp en zorg voor jeugdigen.

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe om het budget dat gedecentraliseerd wordt voor jeugdzorg, geoormerkt wordt. De indieners zijn van mening dat geld voor jeugdzorg niet mag worden uitgegeven aan andere zaken dan deze gedecentraliseerde taak. De indieners merken op dat juist in tijden van vele bezuinigingen op het Gemeentefonds het risico aanwezig is dat geld onttrokken wordt aan voor burgers belangrijke zaken als jeugdzorg. Voor het goed uitvoeren van deze nieuwe gemeentelijke taak, draagt het oormerken ertoe dat er budget is bestemd voor het uitvoeren van de taken.

Leijten Kooiman