Kamerstuk 33684-13

Amendement van het lid Van der Staaij over beperking van de mogelijkheid tot het uitzonderen van budget

Dossier: Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet)


Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER STAAIJ

Ontvangen 3 oktober 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 8.1.1., derde lid, wordt gewijzigd als volgt:

1. In de aanhef vervalt «om redenen van doelmatigheid».

2. Onder a wordt «geen budget wordt verstrekt» vervangen door: slechts budget wordt verstrekt voor dat deel van de kosten dat niet meer bedraagt dan die van de door het college voorgestelde vergelijkbare individuele voorziening.

Toelichting

Het wetsvoorstel biedt gemeenten een nagenoeg ongeclausuleerde mogelijkheid om wegens doelmatigheidsredenen bij verordening de mogelijkheid van een budget voor jeugdigen en hun ouders te beperken. Deze bepaling is in strijd met het karakter van het budget, dat volgens het wetsvoorstel in principe op verzoek wordt verstrekt wanneer ouders in staat zijn een weloverwogen keuze te maken. Dit amendement regelt daarom dat gemeenten in hun verordening de mogelijkheid van het budget slechts kunnen beperken voor dat deel van de kosten dat hoger is dan de kosten van de door de gemeente voorgestelde vergelijkbare voorziening.

Van der Staaij