Gepubliceerd: 27 september 2013
Indiener(s): Martin van Rijn (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (PvdA)
Onderwerpen: bestuur gemeenten gezin en kinderen jongeren sociale zekerheid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33684-12.html
ID: 33684-12

Nr. 12 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 september 2013

In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel Jeugdwet (Kamerstuk 33 684, nr. 3) heb ik een onderzoek aangekondigd naar de vormgeving van professionalisering in het nieuwe jeugdstelsel.

Bij deze brief bied ik u het onderzoeksrapport «Professionalisering in het nieuwe jeugdstelsel» aan zoals AEF op 5 september 2013 heeft opgeleverd1. Op basis van dit rapport zal ik bezien wat de consequenties zijn van de toepassing van de norm van verantwoorde werktoedeling voor het nieuwe jeugdstelsel. Uitgangspunt van deze norm is dat instellingen verplicht worden om te werken met in het op te richten Kwaliteitsregister Jeugd geregistreerde professionals tenzij zij aannemelijk kunnen maken dat werktoedeling aan anderen niet leidt tot kwaliteitsverlies dan wel dat het noodzakelijk is anderen dat werk toe te delen (comply or explain). Ik zal u hier zo spoedig mogelijk nader over informeren.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn