Kamerstuk 33684-112

Amendement van het lid Voortman c.s. ter vervanging van nr. 111 over versteviging van de positie van mensen werkzaam bij jeugdzorgaanbieders en verbetering van de continuiteit voor clienten in de jeugdzorg

Dossier: Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet)


55,7 %
44,3 %

50PLUS

SGP

GL

SP

D66

CU

VVD

PvdD

CDA

PVV

PvdA


Nr. 112 AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 1111

Ontvangen 17 oktober 2013

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel 2.10 komt als volgt te luiden:

Artikel 2.10

  • 1. Indien het college met een jeugdhulpaanbieder of gecertificeerde instelling een overeenkomst heeft gesloten, ziet het college er op toe dat de jeugdhulpaanbieder of gecertificeerde instelling met degenen die vóór hem in opdracht van het college jeugdhulp leverden of kinderbeschermingsmaatregelen of jeugdreclassering uitvoerden, in overleg treedt over:

    • a. de overname van het betrokken personeel, onverminderd het bepaalde in de artikelen 662 en 663 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, en

    • b. het zo veel mogelijk voortzetten van bestaande hulpverleningsrelaties tussen jeugdhulpverleners of medewerkers van de gecertificeerde instelling en jeugdigen of diens ouders.

  • 2. Het college ziet er op toe dat de jeugdhulpaanbieder of gecertificeerde instelling zich zo veel mogelijk inspant de overname, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, en het voorzetten van bestaande hulpverleningsrelaties als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, te bewerkstelligen.

Toelichting

Dit amendement dient ter versteviging van de positie van mensen werkzaam bij jeugdzorgaanbieders en het verbeteren van de continuïteit voor cliënten in de jeugdzorg.

Voortman Leijten Kooiman