Gepubliceerd: 26 maart 2015
Indiener(s): Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33683-33.html
ID: 33683-33
Origineel: 33683-2

Nr. 33 DERDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 26 maart 2015

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel I, onderdelen Aa en Ab, worden vervangen door het volgende onderdeel:

A

Na artikel 4 wordt een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 4a

1. Degene die een zorgverzekering wenst te sluiten, vermeldt bij het verzoek daartoe zijn adres, en indien hij niet de te verzekeren persoon is, het adres van de te verzekeren persoon.

2. De zorgverzekeraar sluit de verzekering niet zolang het verstrekte adres van de persoon of personen, bedoeld in het eerste lid, niet in de basisregistratie personen voorkomt of afwijkt van het adres waaronder deze persoon of personen in die administratie als ingezetene staat of staan ingeschreven.

3. In afwijking van het tweede lid wordt de te verzekeren persoon ingeschreven:

a. indien degene die de zorgverzekering wenst te sluiten een verklaring van de werkgever of een salarisafschrift heeft overgelegd, waaruit blijkt dat de te verzekeren persoon, onder vermelding van de ingangsdatum van de dienstbetrekking, ter zake van in Nederland of op het continentaal plat als bedoeld in artikel 1.1.1 van de Wet langdurige zorg, in dienstbetrekking verrichte arbeid aan de loonbelasting is onderworpen, mits die verklaring of het salarisafschrift niet ouder zijn dan één maand;

b. indien degene die de zorgverzekering wenst te sluiten een verklaring van de Sociale Verzekeringsbank heeft overgelegd waaruit blijkt dat de te verzekeren persoon verzekerd is ingevolge de Wet langdurige zorg; of

c. indien de persoon of de personen, bedoeld in het tweede lid, van de afwijking redelijkerwijs geen verwijt kan worden gemaakt.

B

Na artikel I, onderdeel B, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ba

In artikel 16, tweede lid, onderdeel b, wordt «artikel 18d, eerste lid,» vervangen door: artikel 18d.

C

In artikel I, onderdeel C, komt het voorgestelde artikel 18c, tweede lid, onderdeel e, als volgt te luiden:

e. ingeval het adres van de verzekeringnemer en, indien dit een ander is dan de verzekeringnemer, de verzekerde, niet in de basisregistratie personen voorkomt of het adres zoals dat is opgenomen in de administratie van de zorgverzekeraar afwijkt van het adres waaronder deze persoon of personen in de basisregistratie personen als ingezetene staat of staan ingeschreven, tenzij deze afwijking het gevolg is van een omstandigheid als bedoeld in artikel 4a, derde lid, onderdeel a tot en met c.

D

In artikel I, onderdeel D, wordt in het voorgestelde artikel 18d, eerste lid, «dat college» vervangen door: het Zorginstituut.

E

De artikelen III, V en VI vervallen.

Toelichting

Het wetsvoorstel wordt met deze nota van wijziging geactualiseerd. Het betreft geen inhoudelijke wijziging. Door middel van de artikelen I, onderdeel Aa, III, V en VI werd rekening gehouden met het voorstel van wet langdurige zorg (33 891), het voorstel tot wijziging van onder meer de Wet cliëntenrechten zorg (33 243), het voorstel van wet basisregistratie personen (33 219) en het voorstel tot wijziging van onder meer de Wet marktordening gezondheidszorg (33 362). Deze voorstellen zijn inmiddels tot wet verheven, met uitzondering van het laatstgenoemde voorstel dat is verworpen. Met de onderhavige nota van wijziging zijn deze zogenaamde samenloopbepalingen geschrapt. In plaats van de samenloopbepalingen zijn de wijzigingen die voortvloeien uit de voorstellen die tot wet zijn verheven, rechtstreeks verwerkt in het wetsvoorstel. Bovendien zijn enkele wetgevingstechnische en redactionele correcties doorgevoerd, bijvoorbeeld ten aanzien van de verwijzing naar «dat college» waar het Zorginstituut werd bedoeld en de verwijzing in artikel 16 van de Zorgverzekeringswet naar artikel 18d van die wet. Uitsluitend met het oog op de leesbaarheid zijn enkele onderdelen geheel vervangen (artikel I, onderdelen Aa en Ab, en artikel 18c, tweede lid, onderdeel e, in artikel I, onderdeel C).

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers