91,3 %
8,7 %

Klein

PVV

PvdA

PvdD

Van Vliet

SGP

GrKÖ

GrBvK

GL

SP

D66

CU

CDA

50PLUS

VVD


Nr. 22 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN SEGERS EN SCHOUW TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 13

Ontvangen 5 februari 2015

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel Da, komt artikel 67 te luiden:

Artikel 67

Het College overlegt voorafgaand aan het vaststellen van een beleidsregel omtrent de uitleg van het bepaalde bij of krachtens de in artikel 66, tweede lid, genoemde artikelen met Onze Minister en Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Toelichting

Dit amendement bewerkstelligt dat het voorgestelde artikel 67 van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) wordt vervangen door een nieuw artikel. Artikel 67 regelt met dit amendement dat beleidsregels van het College die uitleg geven aan de materiële normen van de Wbp waarvan overtreding door het Cbp met een bestuurlijke boete kan worden bestraft worden vastgesteld na overleg met de Ministers van Veiligheid en Justitie en BZK.

De onafhankelijkheidseis zoals neergelegd in artikel 28 van de Europese Privacyrichtlijn en jurisprudentie van het Europese Hof zijn voor de indieners op dit punt leidend. Het is onwenselijk dat de Ministeries van Veiligheid en Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties enerzijds onder toezicht van het CBP vallen en anderzijds via de ministeriële goedkeuring directe bemoeienis hebben met de invulling van dat toezicht. Door de ministeriële instemming te vervangen door een overleg en de uiteindelijke vaststelling van de beleidsregels tot verantwoordelijkheid van het CBP te rekenen, wordt de onafhankelijkheid gewaarborgd.

Segers Schouw