90,7 %
9,3 %

PvdD

VVD

PvdA

SP

Van Vliet

GL

GrBvK

Klein

CU

CDA

SGP

GrKÖ

50PLUS

PVV

D66


Nr. 20 MOTIE VAN DE LEDEN SCHOUW EN SEGERS

Voorgesteld 5 februari 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Wet meldplicht datalekken en boetebevoegdheid het College bescherming persoonsgegevens de mogelijkheid geeft om een bestuurlijke boete op te leggen en vereist dat de verantwoordelijken voor gegevensverwerking, datalekken moeten melden en een registratie moeten bijhouden van datalekken die zich voordoen;

verzoekt de regering, de Wet meldplicht datalekken en boetebevoegdheid binnen vier jaar na inwerkingtreding te evalueren op in elk geval:

  • de naleving van de meldplicht;

  • de toepassing en de effectiviteit van de boetebevoegdheid;

  • de administratieve lasten en de nalevingskosten voor gegevensverwerkers;

  • de aansluiting van de wet op Europese regels over gegevensbescherming,

en de Kamer daarover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Schouw

Segers