Nr. 13 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SEGERS EN SCHOUW

Ontvangen 30 januari 2015

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel I, onderdeel Da, vervalt.

Toelichting

Dit amendement bewerkstelligt dat het voorgestelde artikel 67 van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) komt te vervallen. Artikel 67 regelt dat beleidsregels van het College die uitleg geven aan de materiële normen van de Wbp waarvan overtreding door het Cbp met een bestuurlijke boete kan worden bestraft, aan ministeriële goedkeuring zijn onderworpen.

De onafhankelijkheidseis zoals neergelegd in artikel 28 van de Europese Privacyrichtlijn en jurisprudentie van het Europese Hof zijn voor de indieners op dit punt leidend. Het is onwenselijk dat de ministeries van Veiligheid en Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties enerzijds onder toezicht van het CBP vallen en anderzijds via de ministeriële goedkeuring directe bemoeienis hebben met de invulling van dat toezicht.

Segers Schouw