Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 20 juli 2012

Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Drank- en Horecawet ten einde enkele leeftijdsgrenzen te verhogen van zestien naar achttien jaar en de handhaving daarvan alsmede het daarbij te voeren preventiebeleid in die wet te verankeren.

De toelichtende memorie, die het voorstel van wet vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

Voordewind

Van der Staaij

Bouwmeester

Uitslag