Kamerstuk 33161-95

Gewijzigd amendement van het lid Koser Kaya c.s. ter vervanging van nr. 19 over een zware voorhang op de AMvB inzake het de gemeenten ten laste brengen van de uitkeringslasten van de ZW en WIA

Dossier: Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Participatiewet)


Nr. 95 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KOSER KAYA C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 19

Ontvangen 23 april 2012

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel VI, onderdeel E, komt artikel 118a, derde lid, te luiden:

  • 3. De voordracht voor een krachtens dit artikel vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan de beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd, tenzij binnen die termijn door of namens een der kamers of door ten minste een vijfde van het grondwettelijk aantal leden van een der kamers de wens te kennen wordt gegeven dat het onderwerp van de algemene maatregel van bestuur bij wet wordt geregeld. In dat geval wordt een daartoe strekkend voorstel van wet zo spoedig mogelijk ingediend.

Toelichting

In dit wetsvoorstel wordt de mogelijkheid geïntroduceerd om bij algemene maatregel van bestuur te regelen dat de uitkeringslasten ZW en WIA van de mensen met loondispensatie ten laste worden gebracht van de gemeente waar de betreffende werknemer woont. Dit is een zeer ingrijpende maatregel, voorwaardelijke delegatie bij de beoogde algemene maatregel van bestuur is gepast.

Met dit amendement wordt dan ook bepaald dat voor de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 118a voorwaardelijke delegatie geldt. Dit houdt in dat het ontwerp van de algemene maatregel van bestuur wordt voorgelegd aan het parlement en het parlement of een gedeelte daarvan binnen een termijn van vier weken vaststelling van het betrokken onderwerp bij wet kan eisen.

Koşer Kaya Karabulut Klaver