Kamerstuk 33145-18

Gewijzigd amendement van het lid Van der Ham c.s. ter vervanging van nr. 5 over het schrappen van de bijverdiengrens voor masterstudenten

Dossier: Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het inkorten van het studentenreisrecht, het vervallen van de bijverdiengrens voor ondernemers in hun laatste studiejaar en het herstel van enkele technische onvolkomenheden

Gepubliceerd: 12 april 2012
Indiener(s): Tanja Jadnanansing (PvdA), Jesse Klaver (GL), Boris van der Ham (D66), Carola Schouten (CU)
Onderwerpen: hoger onderwijs onderwijs en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33145-18.html
ID: 33145-18
Origineel: 33145-5
Wijzigingen: 33145-25

Nr. 18 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER HAM C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 5

Ontvangen 12 april 2012

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel O, wordt voor onderdeel 1 een onderdeel ingevoegd, luidende:

01. Na het eerste lid wordt een tweede lid ingevoegd, luidende:

  • 2. Het eerste lid is niet van toepassing op de studerende die een masteropleiding volgt en die op grond van artikel 5.2, zesde lid, studiefinanciering aanspraak maakt op een vorm van een lening.

II

In artikel IV, eerste lid, wordt «met uitzondering van subonderdeel 2» vervangen door: met uitzondering van subonderdelen 01 en 2.

III

In artikel IV, vierde lid, wordt «subonderdeel 2 van onderdeel O» vervangen door: subonderdelen 01 en 2 van onderdeel O.

Toelichting

Met dit amendement vervalt voor masterstudenten de bijverdiengrens. De indieners zijn van mening dat een grens aan bijverdiensten niet samengaat met de veronderstelde eigen verantwoordelijkheid van studenten om binnen de daarvoor gestelde termijnen een studie af te ronden en de omzetting van de studiebeurs in een sociaal leenstelsel in de masterfase.

Van der Ham Jadnanansing Klaver Schouten