Gepubliceerd: 8 februari 2012
Indiener(s): Boris van der Ham (D66)
Onderwerpen: hoger onderwijs onderwijs en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33145-5.html
ID: 33145-5
Wijzigingen: 33145-18

Nr. 5 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER HAM

Ontvangen 8 februari 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel O, wordt voor onderdeel 1 een onderdeel ingevoegd, luidende:

01. Na het eerste lid wordt een tweede lid ingevoegd, luidende:

  • 2. Het eerste lid is niet van toepassing op de studerende die een masteropleiding volgt en die op grond van artikel 5.2, zesde lid, studiefinanciering ontvangt in vorm van een lening.

II

In artikel IV, eerste lid, wordt «met uitzondering van subonderdeel 2» vervangen door: met uitzondering van subonderdelen 01 en 2.

III

In artikel IV, vierde lid, wordt «subonderdeel 2 van onderdeel O» vervangen door: subonderdelen 01 en 2 van onderdeel O.

Toelichting

Met dit amendement vervalt voor masterstudenten de bijverdiengrens. De indiener is van mening dat een grens aan bijverdiensten niet samengaat met de veronderstelde eigen verantwoordelijkheid van studenten om binnen de daarvoor gestelde termijnen een studie af te ronden en de omzetting van de studiebeurs in een sociaal leenstelsel in de masterfase.

Van der Ham