Gepubliceerd: 20 mei 2014
Indiener(s): Vera Bergkamp (D66), Jesse Klaver (GL), Tamara van Ark (VVD), Keklik Yücel (PvdA), Jasper van Dijk (SP)
Onderwerpen: recht staatsrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32476-11.html
ID: 32476-11
Origineel: 32476-6

Nr. 11 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 20 mei 2014

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Enig onderdeel

Na artikel I wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IA

A

Indien het bij geleidende brief van 3 augustus 2012 aanhangig gemaakte voorstel van wet van de leden Dijkstra en Schouw tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de Algemene wet gelijke behandeling met betrekking tot ambtenaren van de burgerlijke stand die onderscheid maken als bedoeld in de Algemene wet gelijke behandeling (Kamerstukken I, 33 344, A) tot wet is of wordt verheven en artikel II van die wet eerder in werking is getreden of treedt dan artikel I van deze wet, wordt artikel I, onderdeel A, van deze wet als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt «komt te luiden» vervangen door: wordt vervangen door.

2. Na het tweede lid wordt een lid toegevoegd, luidende:

2a. Het eerste lid laat tevens onverlet de vrijheid van gemeenten om onderscheid te maken op grond van godsdienst of levensovertuiging ten aanzien van een ambtenaar of buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand die in de uitoefening van zijn ambt onderscheid maakt, tenzij het door hem gemaakte onderscheid is gebaseerd op een algemeen verbindend voorschrift.

B

Indien het bij geleidende brief van 3 augustus 2012 aanhangig gemaakte voorstel van wet van de leden Dijkstra en Schouw tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de Algemene wet gelijke behandeling met betrekking tot ambtenaren van de burgerlijke stand die onderscheid maken als bedoeld in de Algemene wet gelijke behandeling (Kamerstukken I, 33 344, A) tot wet is of wordt verheven en artikel II van die wet later in werking treedt dan, onderscheidenlijk gelijktijdig in werking treedt als, artikel I van deze wet, komt artikel II van die wet te luiden:

ARTIKEL II

In de Algemene wet gelijke behandeling wordt in artikel 5 na het tweede lid een lid ingevoegd, luidende:

2a. Het eerste lid laat tevens onverlet de vrijheid van gemeenten om onderscheid te maken op grond van godsdienst of levensovertuiging ten aanzien van een ambtenaar of buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand die in de uitoefening van zijn ambt onderscheid maakt, tenzij het door hem gemaakte onderscheid is gebaseerd op een algemeen verbindend voorschrift.

Toelichting

Met deze nota van wijziging wordt de samenloop met wetsvoorstel 33 344, het voorstel van wet van de leden Dijkstra en Schouw tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de Algemene wet gelijke behandeling met betrekking tot ambtenaren van de burgerlijke stand die onderscheid maken als bedoeld in de Algemene wet gelijke behandeling, geregeld.

Bergkamp Van Ark Yücel J. van Dijk Klaver