Kamerstuk 32123-XVIII-48

Motie Van der Ham c.s. over een flexibeler aanbod en afstemming van de kosten van inburgeringscursussen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2010


79,3 %
20,7 %

SP

VVD

D66

SGP

CDA

PvdA

CU

GL

PVV

Verdonk

PvdD


32 123 XVIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2010

nr. 48
MOTIE VAN HET LID VAN DER HAM C.S.

Voorgesteld 25 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat deelname aan inburgeringscursussen van belang is;

constaterende, dat door een combinatie van sociale en praktische oorzaken mensen niet deelnemen of uitvallen;

overwegende, dat gemeenten heden bezig zijn, de contracten voor inburgeringscursussen af te sluiten en dat de kwaliteit van die afspraken van doorslaggevend belang is voor het beleid van inburgering;

overwegende, dat er grote verschillen zijn tussen gemeenten wat betreft de kosten van een inburgeringscursus;

spreekt als haar mening uit dat

– er een flexibeler aanbod komt van cursussen, wat betreft deelnametijden,

– de kosten van cursussen meer op elkaar worden afgestemd;

verzoekt de regering de mening van de Kamer over te brengen aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Ham

Dijsselbloem

Dibi