Kamerstuk 32123-VI-54

Motie Azough c.s. over een consistent communicatiebeleid

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010


100,0 %
0,0 %

PvdD

D66

VVD

CU

PVV

GL

CDA

SP

PvdA

SGP

Verdonk


32 123 VI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010

nr. 54
MOTIE VAN HET LID AZOUGH C.S.

Voorgesteld 5 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht onvoldoende in staat zijn om begrijpelijke en publieksvriendelijke vonnissen te produceren, met alle gevolgen voor het publiek vertrouwen in de zittende en de staande magistratuur;

overwegende, dat het Project Motiveringsverbetering in Strafvonnissen (Promis) erop gericht is om alle strafvonnissen in 2010 aan de leesbaarheidscriteria te laten voldoen, maar dat het duidelijk is dat dit doel niet bereikt zal worden;

verzoekt de regering om op korte termijn te voorzien in een plan van aanpak waarmee verdere professionalisering van een consistent communicatiebeleid van het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht kan worden gestimuleerd en de Kamer daarover te berichten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Azough

Teeven

Gerkens

Heerts