Kamerstuk 32123-VI-52

Motie Anker en Heerts over het legestarief

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010


52,0 %
48,0 %

CU

Verdonk

PVV

GL

SGP

PvdD

D66

PvdA

CDA

VVD

SP


32 123 VI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010

nr. 52
MOTIE VAN DE LEDEN ANKER EN HEERTS

Voorgesteld 5 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de staatssecretaris voornemens is om in het kader van kostendekkendheid voor een aantal categorieën vreemdelingen de legestarieven te verhogen;

constaterende, dat teneinde gezinnen tegemoet te komen, het legestarief voor de aanvraag tot het verlengen van een verblijfsvergunning voor verblijf bij ouder ongewijzigd blijft, maar dat het legestarief voor de afdoening van een aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd verdubbelt van € 201 naar € 401, waarmee de kosten voor een gezin excessief kunnen oplopen;

verzoekt de regering om bij de verhoging van het legestarief voor de afdoening van een aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd te voorzien in een gezinstarief en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Anker

Heerts