Kamerstuk 31953-23

Gew motie Boelhouwer en Wiegman-van Meppelen Scheppink over mogelijk maken van vergunningvrij bouwen (t.v.v. 31 953, nr. 20)

Dossier: Vaststelling van overgangsrecht en wijziging van diverse wetten ten behoeve van de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)


51,3 %
48,7 %

PvdD

SGP

PvdA

CDA

GL

SP

D66

Verdonk

PVV

CU

VVD


31 953
Vaststelling van overgangsrecht en wijziging van diverse wetten ten behoeve van de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

nr. 23
GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN BOELHOUWER EN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 20

Voorgesteld 2 juli 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het ontwerp Besluit omgevingsrecht op verschillende punten een verruiming betekent van het vergunningvrij bouwen;

overwegende, dat overige regels van toepassing blijven;

overwegende, dat het bestemmingsplan een door de lokale democratie vastgelegde regel is;

verzoekt de regering de voorgestelde verruiming van vergunningvrij bouwen mogelijk te maken waarbij de in het bestemmingsplan geboden mogelijkheden qua oppervlakte en maatvoering het maximum zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Boelhouwer

Wiegman-van Meppelen Scheppink