31 953
Vaststelling van overgangsrecht en wijziging van diverse wetten ten behoeve van de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

nr. 20
MOTIE VAN DE LEDEN BOELHOUWER EN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 juni 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het ontwerp Besluit omgevingsrecht op verschillende punten een verruiming betekent van het vergunningvrij bouwen;

overwegende, dat overige regels van toepassing blijven;

overwegende, dat het bestemmingsplan een door de lokale democratie vastgelegde regel is;

verzoekt de regering vergunningvrij bouwen mogelijk te maken waarbij de in het bestemmingsplan geboden mogelijkheden qua oppervlakte en maatvoering het maximum zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Boelhouwer

Wiegman-van Meppelen Scheppink