Gepubliceerd: 24 maart 2009
Indiener(s): Piet Hein Donner (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (CDA)
Onderwerpen: jongeren organisatie en beleid sociale zekerheid werk werkgelegenheid ziekte en arbeidsongeschiktheid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31780-8.html
ID: 31780-8
Origineel: 31780-2

31 780
Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning

nr. 8
NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 24 maart 2009

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor artikel I wordt een opschrift ingevoegd, luidende:

HOOFDSTUK 1. WIJZIGING VAN DE WET ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVOORZIENING JONGGEHANDICAPTEN

2. Artikel I, onderdeel D, wordt als volgt gewijzigd:

a. Aan het voorgestelde artikel 5.1.3 wordt een lid toegevoegd, luidende:

3. Voor het bepalen van het tijdvak van 52 weken, bedoeld in het eerste lid, is artikel 6, tweede en vierde lid, van overeenkomstige toepassing.

b. Het voorgestelde artikel 5.1.4 wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het tweede lid wordt toegevoegd: en het blijvend ontbreken van mogelijkheden tot arbeidsparticipatie.

2. In het derde lid wordt «duurzaam» vervangen door: een medisch stabiele of verslechterende situatie.

c. Het voorgestelde artikel 5.1.6 komt te luiden:

Artikel 5.1.6 Inkomen

Bij algemene maatregel van bestuur wordt bepaald wat onder inkomen per dag in de zin van dit hoofdstuk wordt verstaan.

d. Aan het voorgestelde artikel 5.4.3 wordt een lid toegevoegd, luidende:

4. Dit artikel is niet van toepassing indien artikel 29b van de Ziektewet toepassing kan vinden, tenzij de toe te kennen inkomensvoorziening het ziekengeld overtreft.

e. Het voorgestelde artikel 5.5.4 wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het eerste lid wordt een zin toegevoegd, luidende: De subsidie kan slechts worden verstrekt indien de jonggehandicapte op de eerste dag van de dienstbetrekking de leeftijd van 50 jaar niet heeft bereikt.

2. Het negende lid vervalt onder vernummering van het tiende en elfde lid tot negende en tiende lid.

f. In het voorgestelde artikel 5.5.10 wordt na «bedoeld in artikel 5.5.9,» ingevoegd: de termijn waarbinnen die aanvraag wordt ingediend, alsmede omtrent de rechtsgevolgen die aan overschrijding van die termijn zijn verbonden, en met betrekking tot de aanvraag.

g. In het voorgestelde artikel 5.6.1, derde lid, vervalt de tweede zin.

h. In het voorgestelde artikel 5.6.3, tweede lid, vervalt:, voor een bij die regeling te bepalen maximale periode,.

i. In het voorgestelde artikel 5.6.6 wordt «volledig arbeidsongeschikt» vervangen door: volledig en duurzaam arbeidsongeschikt.

j. Het voorgestelde artikel 5.7.1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het vierde lid wordt «tweede lid» vervangen door: derde lid.

2. In het zesde lid wordt «tweede en derde lid» vervangen door: derde en vierde lid.

3. In het zevende lid wordt «onderdeel f» vervangen door: onderdeel e en f.

k. In de voorgestelde artikelen 5.7.2, eerste lid, onderdeel b, 5.7.6, onderdeel b, en 5.7.8, eerste lid, onderdeel b, wordt «x» telkens vervangen door: *.

l. In de voorgestelde artikelen 5.7.2, eerste en tweede lid, 5.7.3, eerste lid, 5.7.4, eerste lid, 5.7.6, onderdeel b, en 5.7.8, eerste lid, wordt «per maand gedeeld door 21,75» telkens vervangen door: per dag.

m. In het voorgestelde artikel 5.7.4, tweede lid, wordt voor «is I/R» ingevoegd: en.

n. In het voorgestelde artikel 5.8.6, derde lid, wordt «voor» vervangen door: met betrekking tot.

o. Het voorgestelde artikel 5.8.7 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste en tweede lid komen te luiden:

1. De jonggehandicapte die over een maand recht heeft op inkomensvoorziening, heeft over die maand recht op vakantiebijslag.

2. De vakantiebijslag bedraagt acht procent van het bedrag aan inkomensvoorziening, waarop recht bestond in het tijdvak van twaalf maanden, voorafgaande aan de maand mei.

2. Onder vernummering van het derde en vierde lid tot vierde en vijfde lid, komt het derde lid te luiden:

3. Indien het percentage van de vakantiebijslag, bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, wordt gewijzigd, treedt dit gewijzigde percentage in de plaats van het in het tweede lid genoemde percentage. Het gewijzigde percentage wordt in aanmerking genomen over de inkomensvoorziening waarop recht bestaat over het tijdvak aanvangende met de dag waarop de wijziging ingaat.

p. Aan de voorgestelde afdeling 8 wordt na het voorgestelde artikel 5.8.19 een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 5.8.20 Verrekening boete met inkomensvoorziening

Een boete, opgelegd op grond van de Algemene Kinderbijslagwet, de Algemene nabestaandenwet, de Algemene Ouderdomswet, de Toeslagenwet, de Werkloosheidswet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen of de Ziektewet, die verrekend kan worden met een uitkering op grond van deze wet, kan tevens verrekend worden met een inkomensvoorziening.

3. In artikel I, onderdeel F, wordt in de aanhef van artikel 5b na «ingezetene» ingevoegd: die.

4. Artikel I, onderdeel L, komt te luiden:

L

In artikel 55, derde lid, onderdeel b, wordt «artikel 62» vervangen door: artikel 59m.

5. Artikel I, onderdeel O, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt «artikel 59i»vervangen door: artikel 59l.

2. In het opschrift wordt «artikel 59j» vervangen door: artikel 59m.

6. Na artikel I, onderdeel S, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Sa

In artikel 72a wordt «artikel 59b» vervangen door: de artikelen 5.5.6 en 59b.

7. In artikel I, onderdeel W, komt het opschrift van artikel 79 te luiden:

Artikel 79 Citeertitel

8. Na artikel I worden twee hoofdstukken ingevoegd, luidende:

HOOFDSTUK 2. WIJZIGING ANDERE WETTEN

§ 1. Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Artikel Ia Wijziging Algemene bijstandswet

In artikel 14f, derde lid, van de Algemene bijstandswet wordt «Wet op de arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» vervangen door: Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

Artikel Ib Wijziging Algemene Kinderbijslagwet

In artikel 17g, tweede lid, van de Algemene Kinderbijslagwet wordt «Wet op de arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» vervangen door: Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

Artikel Ic Wijziging Algemene nabestaandenwet

De Algemene nabestaandenwet wordt als volgt gewijzigd:

A

In de artikelen 45, tweede lid, 67, eerste lid, onderdeel b, en 69, eerste lid, wordt «Wet op de arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» telkens vervangen door: Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

B

Artikel 63a, derde lid, onderdeel e, onder 4°, komt te luiden:

4°. uitkering of op recht op arbeidsondersteuning op grond van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten;.

Artikel Id Wijziging Algemene Ouderdomswet

De Algemene Ouderdomswet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 17i, tweede lid, wordt «Wet op de arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» vervangen door: Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

B

Artikel 35, derde lid, onderdeel e, onder 4°, komt te luiden:

4°. uitkering of op recht op arbeidsondersteuning op grond van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten;.

Artikel Ie Wijziging Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen

De Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel I, eerste lid, onderdeel f, komt te luiden:

f. Arbeidsondersteuningsfonds jonggehandicapten: het Arbeidsondersteuningsfonds jonggehandicapten, bedoeld in artikel 63 van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

B

Het opschrift van Hoofdstuk 4 komt te luiden:

 Hoofdstuk 4. Overgangsbepalingen ten aanzien van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

C

Artikel XXIV wordt als volgt gewijzigd:

1. Het vierde lid komt te luiden:

4. Ten aanzien van de in het eerste lid bedoeld persoon zijn uitsluitend de artikelen 6b, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59l, 66, 73 en 75 van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten van toepassing.

2. In het vijfde, zesde en zevende lid, onderdeel c, wordt «Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» telkens vervangen door: Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

D

In artikel XXV, eerste lid, wordt «artikel 5 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» vervangen door: artikel 5b van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

E

In hoofdstuk 4 wordt in het opschrift van paragraaf 3 «Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» vervangen door: Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

F

In artikel XXVI wordt «de artikelen 21 en 22 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» vervangen door: de artikelen 21 en 22 van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

G

In artikel XXVIII wordt «Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» vervangen door: Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

Artikel If Wijziging Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria

In de artikelen 1, onderdeel a, 5a, derde lid, en 9, eerste lid, van de Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria wordt «Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» telkens vervangen door: Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

Artikel Ig Wijziging Toeslagenwet

De Toeslagenwet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1, eerste lid, onderdeel d, wordt «een uitkering op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» vervangen door: een uitkering of inkomensvoorziening op grond van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten».

B

Na artikel 4a wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 4b

Geen recht op toeslag heeft de persoon die inkomensondersteuning als bedoeld in artikel 5.7.5 van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten ontvangt.

C

In artikel 14g, eerste lid, wordt «Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» vervangen door: Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

D

In artikel 23, tweede lid, wordt «of artikel 17, eerste lid, onderdeel a, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» vervangen door:, artikel 5.3.1, eerste lid, onderdeel d, of artikel 17, eerste lid, onderdeel a, van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

E

In artikel 38, tweede lid, wordt «artikel 70, tweede lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» vervangen door: artikel 70, tweede lid, van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

Artikel Ih Wijziging Werkloosheidswet

De Werkloosheidswet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 27g, eerste lid, wordt «Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» vervangen door: Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

B

In artikel 34, vijfde lid, onderdeel c, wordt na «bestaan uit een uitkering» ingevoegd «of inkomensvoorziening» en wordt «Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» vervangen door «Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten».

C

In artikel 76, vierde lid, wordt «artikel 28, vijfde lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidvoorziening jonggehandicapten» vervangen door: artikel 28, vijfde lid, van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

Artikel Ii Wijziging Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

In artikel 54, eerste lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen wordt «Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» vervangen door: Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

Artikel Ij Wijziging Wet financiering sociale verzekeringen

De Wet financiering sociale verzekeringen wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 49, eerste lid, onderdeel b, komt te luiden:

b. recht heeft op een uitkering of op arbeidsondersteuning op grond van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten;.

B

In artikel 50, derde lid, wordt «artikel 5 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» vervangen door: artikel 5.1.3 of artikel 5b van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

C

Artikel 51 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid wordt na «bestaat uit een uitkering» ingevoegd «of inkomensvoorziening» en wordt «Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» vervangen door «Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten».

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

4. Het derde lid is van overeenkomstige toepassing op de persoon die recht op arbeidsondersteuning heeft op grond van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

D

In artikel 115, eerste lid, wordt «artikel 65 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» vervangen door: artikel 65 van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

E

In artikel 117, zesde lid, onderdeel d, wordt «Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» vervangen door «Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten» en wordt na «uitkering» toegevoegd «, danwel het op grond van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten toegekende recht op arbeidsondersteuning».

F

In artikel 117b, derde lid, onderdeel d, wordt «Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» vervangen door «Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten» en wordt na «uitkering» toegevoegd «, danwel het op grond van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten toegekende recht op arbeidsondersteuning».

Artikel Ik Wijziging Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

In artikel 20f, derde lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen wordt «Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» vervangen door: Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

Artikel Il Wijziging Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

In artikel 20f, derde lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers wordt «Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» vervangen door: Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

Artikel Im Wijziging Wet inkomensvoorziening oudere werklozen

In artikel 24, eerste lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen wordt «Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» vervangen door: Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

Artikel In Wijziging Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

De Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2.3, tweede lid, onderdeel c, komt te luiden:

c. artikel 76b van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten,.

B

In artikel 2.4, vierde lid, wordt «Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» vervangen door: Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

C

Artikel 2.6, eerste lid, komt te luiden:

1. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld op grond waarvan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, aan de persoon die een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen of de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten dan wel een werkhervattingsuitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen ontvangt of recht heeft op arbeidsondersteuning op grond van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten, op aanvraag in plaats van bij die regeling vast te stellen re-integratie-instrumenten als bedoeld hoofdstuk IIB van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, hoofdstuk 3A van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, afdeling 5 van hoofdstuk 1A of afdeling 4 van hoofdstuk 2 van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en paragraaf 4.2 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, een subsidie verstrekt in de vorm van een op de arbeidsinschakeling gericht persoonsgebonden re-integratiebudget. In deze regeling kunnen regels worden gesteld omtrent de aard en de omvang van de activiteiten en de aan de subsidie te verbinden verplichtingen.

D

Artikel 2.8, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt «het Arbeidsongeschiktheidsfonds jonggehandicapten, genoemd in artikel 63 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» vervangen door: het Arbeidsondersteuningsfonds jonggehandicapten, genoemd in artikel 63 van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

2. In onderdeel b wordt «artikel 76a van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» vervangen door: artikel 76a van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

Artikel Io Wijziging Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

De Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 29g, eerste lid, wordt «Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» vervangen door: Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

B

Artikel 43a, derde lid, komt te luiden:

3. In de gevallen, waarin artikel 20 van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen onderscheidenlijk artikel 19 van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten geen toepassing vindt omdat artikel 29b van de Ziektewet toepassing kan vinden, wordt het aan de arbeidsongeschiktheidsuitkering ten grondslag te leggen dagloon niet lager gesteld dan 108/100 maal de grondslag die voor de berekening van de laatstelijk ontvangen arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen onderscheidenlijk de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten in aanmerking werd genomen, dan wel 108/100 maal de grondslag die in aanmerking zou zijn genomen, indien na het einde van de wachttijd, bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen onderscheidenlijk artikel 6, eerste lid, van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten, recht zou hebben bestaan op een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van een laatstbedoelde wet, zoals die sinds de beëindiging van die uitkering onderscheidenlijk sinds het einde van die wachttijd op grond van artikel 8 van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen onderscheidenlijk artikel 7 van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten zou zijn herzien.

C

In artikel 75a, derde lid, onderdeel b, wordt «Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» vervangen door: Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

D

In artikel 91d, derde lid, wordt «artikel 28, vijfde lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» vervangen door: artikel 28, vijfde lid, van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

Artikel Ip Wijziging Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

De Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel l, aanhef, wordt na «ontvangt» ingevoegd: of recht heeft op arbeidsondersteuning.

2. In onderdeel l, onder 2°, wordt «Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» vervangen door: Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

B

Artikel 30 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» vervangen door: Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

2. In het tweede lid wordt «het Arbeidsongeschiktheidsfonds jonggehandicapten, genoemd in artikel 63 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» vervangen door: het Arbeidsondersteuningsfonds jonggehandicapten, genoemd in artikel 63 van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

C

Artikel 30a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel a, wordt na «uitkering» ingevoegd: of arbeidsondersteuning.

2. In het eerste lid, onderdeel c, wordt «artikel 3 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» vervangen door: artikel 3 van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

3. Aan het tweede lid wordt een zin toegevoegd, luidende: Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen maakt in dit kader tevens afspraken met werkgevers op basis waarvan concrete, algemeen geaccepteerde arbeid kan worden aangeboden aan personen die recht op arbeidsondersteuning hebben op grond van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

4. In het vierde lid wordt na «wettelijke ziekengeldverzekering» ingevoegd: en het recht op arbeidsondersteuning op grond van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

D

Artikel 82a, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt «Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» vervangen door: Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

2. Onderdeel h komt te luiden:

h. afdeling 5 van hoofdstuk 1A, afdeling 4 van hoofdstuk 2 en hoofdstuk 5 van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten;

E

In artikel 84, eerste lid, wordt «40, vierde lid, en 55, vijfde lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» vervangen door: artikel 5.9.3, vierde lid, 5.8.13, vijfde lid, 40, vierde lid, en 55, vijfde lid, van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

Artikel Iq Wijziging Wet werk en bijstand De Wet werk en bijstand wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 6, eerste lid, onderdeel a, wordt na «uitkering» ingevoegd «of arbeidsondersteuning» en wordt «Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» vervangen door «Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten».

B

In artikel 31, tweede lid, onderdeel r, wordt «artikel 9a van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» vervangen door: artikel 5.8.6 of 9a van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

Artikel Ir Wijziging Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 35 wordt onder vernummering van het vierde tot vijfde lid een lid ingevoegd, luidende:

4. Dit artikel is niet van toepassing op de persoon die recht op arbeidsondersteuning heeft op grond van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

B

In artikel 82, vierde lid, wordt «Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» vervangen door «Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten» en wordt na «toegekende uitkering» toegevoegd «of op een periode waarin recht op arbeidsondersteuning op grond van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten bestond».

C

In artikel 96, eerste lid, wordt «Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» vervangen door: Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

Artikel Is Wijziging Ziektewet

De Ziektewet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 29b, derde lid, onderdelen a en c, wordt na «arbeidsongeschiktheidsuitkering» telkens ingevoegd «of arbeidsondersteuning» en wordt «Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» telkens vervangen door «Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten».

B

Artikel 32 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, aanhef, wordt «artikel 20 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» vervangen door «artikel 20 van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten» en wordt «artikel 6 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» vervangen door «artikel 6 van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten».

2. In het eerste lid, onderdeel a, wordt «Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» telkens vervangen door «Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten» en wordt «artikel 6 of 20» vervangen door «artikel 6 of 20».

3. In het eerste lid, onderdeel b, wordt «artikel 6 of 20 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» vervangen door: artikel 6 of 20 van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

4. In het tweede lid, aanhef, wordt «de artikelen 12, 13, 14 of 15 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» vervangen door: de artikelen 12, 13, 14 of 15 van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

5. In het tweede lid, onderdeel a, wordt «Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» telkens vervangen door «Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten» en wordt «artikel 12, 13, 14 of 15» vervangen door «artikel 12, 13, 14, of 15.

6. In het tweede lid, onderdeel b, wordt «artikel 12, 13, 14 of 15 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» vervangen door: artikel 12, 13, 14 of 15 van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

7. In het vierde lid wordt «Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» vervangen door: Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

C

In artikel 32a wordt «Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» telkens vervangen door «Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten» en wordt «artikel 19» telkens vervangen door «artikel 19».

D

Artikel 45, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel f, wordt «onderscheidelijk de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» vervangen door «onderscheidelijk de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten» en wordt«onderscheidelijk artikel 37 of 38, onderdeel a of b, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» vervangen door«, artikel 37 of 38, eerste lid, onderdeel a of b, van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten onderscheidelijk artikel 5.9.1 van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten in verband met het niet naleven van de artikelen 5.2.1, tweede lid, onderdelen a tot en met c, en zesde lid, 5.2.2, eerste lid, 5.6.1 of 5.6.2, tweede lid, van laatstgenoemde wet.

2. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel p door een puntkomma, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

q. indien de verzekerde die recht heeft op arbeidsondersteuning op grond van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten op grond van artikel 5.7.1, vierde lid, van die wet geen inkomensvoorziening ontvangt.

E

In artikel 45g, eerste lid, wordt «Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» vervangen door: Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

§ 2. Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

Artikel It Wijziging Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers

In de artikelen 9, tweede lid, onderdeel c, 54, tweede lid, onderdeel c, en 134, tweede lid, onderdeel c, van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers wordt na «een arbeidsongeschiktheidsuitkering» telkens ingevoegd «of een inkomensvoorziening» en wordt «Wet op de arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» telkens vervangen door «Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten».

§ 3. Financiën

Artikel Iu Wijziging Wet inkomstenbelasting 2001

De Wet inkomstenbelasting 2001 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1.7a, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt na «uitkeringen» ingevoegd: of inkomensvoorzieningen.

2. In onderdeel d wordt «Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» vervangen door: Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

B

Artikel 3.78a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt na «arbeidsongeschiktheidsuitkering als bedoeld in het tweede lid,» ingevoegd: of in het kalenderjaar recht heeft op arbeidsondersteuning op grond van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten,.

2. In het tweede lid, onderdeel d, wordt «Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» vervangen door: Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

C

Artikel 8.16a, eerste lid, komt te luiden:

1. De jonggehandicaptenkorting geldt voor de belastingplichtige die in het kalenderjaar op grond van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten recht heeft op toekenning van een uitkering of op arbeidsondersteuning, tenzij voor hem de ouderenkorting geldt.

Artikel Iv Wijziging Wet op de loonbelasting 1964

De Wet op de loonbelasting 1964 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 22a, vijfde lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt na «uitkeringen» ingevoegd: of inkomensvoorzieningen.

2. In onderdeel d, wordt «Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» vervangen door: Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

B

Artikel 22aa, eerste lid, komt te luiden:

1. Voor de werknemer die een uitkering geniet op grond van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten of recht heeft op arbeidsondersteuning op grond van die wet, is de jonggehandicaptenkorting van toepassing. De korting kan tevens worden toegepast ten aanzien van de werknemer die ingevolge de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering, doch welke uitkering ingevolge artikel 50, 51 of 51a van die wet niet wordt betaald.

C

In artikel 23, tweede lid, wordt «bedoeld in artikel 22aa, eerste lid, eerste volzin» vervangen door «die een uitkering of inkomensvoorziening geniet op grond van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten» en wordt «die de uitkering op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten uitbetaalt» vervangen door «die de uitkering of inkomensvoorziening op grond van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten uitbetaalt».

Artikel Iw Wijziging Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen

In artikel 1, tweede lid, onderdeel a, van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen wordt «Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» vervangen door: Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

§ 4. Justitie

Artikel Ix Wijziging Bijlage bij de Beroepswet

In de bijlage bij de Beroepswet, onderdeel C, wordt in subonderdeel 3b «Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» vervangen door: Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

Artikel Iy Wijziging Burgerlijk Wetboek

In artikel 197, eerste lid, van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek wordt «60 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» vervangen door: 60 van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

Artikel Iz Wijziging Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren

In artikel 20, eerste lid, onderdeel e, van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren wordt «of de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten is toegekend» vervangen door: of de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten is toegekend, recht heeft op arbeidsondersteuning op grond van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten,.

Artikel Iaa Wijziging Wetboek van Koophandel

In artikel 415, vierde lid, van het Wetboek van Koophandel wordt na «uitkering» telkens ingevoegd «of inkomensvoorziening» en wordt «Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» telkens vervangen door «Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten».

§ 5. Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Artikel Ibb Wijziging Wet kinderopvang

Artikel 6, eerste lid, onderdeel i, van de Wet kinderopvang wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt «Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» vervangen door «Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten» en wordt na «Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen» ingevoegd «, arbeidsondersteuning op grond van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten».

2. Onder 3° wordt «artikel 59h van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» vervangen door: artikel 5.5.7 of 59h van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

Artikel Icc Wijziging Wet op het primair onderwijs

In artikel 1a, vijfde lid, onderdeel a, van de Wet op het primair onderwijs wordt «Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» vervangen door: Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

Artikel Idd Wijziging Wet overige OCW-subsidies

Artikel 19a van de Wet overige OCW-subsidies wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «artikel 3 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» vervangen door «artikel 3 van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten» en wordt «artikel 5 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» telkens vervangen door «artikel 5 van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten».

2. In het vijfde lid wordt «de artikelen 16, 33, 55, 56, 57, 58, 59 en 62 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» vervangen door: de artikelen 16, 33, 55, 56, 57, 58, 59 en 59l van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

Artikel Iee Wijziging Wet studiefinanciering 2000

De Wet studiefinanciering 2000 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 4.13 wordt «80% of meer arbeidsongeschikt wordt in de zin van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» vervangen door: in staat wordt om met arbeid niet meer dan 20% te verdienen van het maatmaninkomen in de zin van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

B

In artikel 5.15 wordt «80% of meer arbeidsongeschikt wordt in de zin van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» vervangen door: in staat wordt om met arbeid niet meer dan 20% te verdienen van het maatmaninkomen in de zin van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

HOOFDSTUK 3. SLOTBEPALINGEN

Artikel Iff Wijziging wetsvoorstel in verband met samenloop

Indien het bij koninklijke boodschap van 15 december 2008 ingediende voorstel van wet tot wijziging van een aantal wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetgeving 2009) (31 811), tot wet is of wordt verheven, en artikel III, onderdeel Q, van die wet eerder in werking is getreden of treedt dan artikel Ir, onderdeel B, van deze wet, komt artikel Ir, onderdeel B te luiden:

B

In artikel 82, vierde lid, wordt «of de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» vervangen door: of de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten, of in aansluiting op een periode waarin recht op arbeidsondersteuning op grond van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten bestond.

Artikel Igg Verruiming grondslag lagere regelgeving

1. De volgende algemene maatregelen van bestuur berusten met ingang van de dag van inwerkingtreding van de desbetreffende bepalingen van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten mede op de bij die maatregelen genoemde artikelen van die wet:

a. het Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid en het Reglement justitiële jeugdinrichtingen: artikel 5.3.2, tweede lid;

b. het Besluit ontheffing verplichtingen WW en Wet WIA: artikelen 5.2.4, 5.6.3, eerste lid, en 5.7.1, zevende lid;

c. het Boetebesluit socialezekerheidswetten: artikel 5.9.3, derde lid;

d. het Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten: artikel 5.9.2, derde lid;

e. het Reïntegratiebesluit: de artikelen 5.5.5, vierde lid, 5.5.6, 5.5.8, vijfde lid en 5.5.9, vierde lid;

f. het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten: de artikelen 5.1.2, tweede lid, 5.1.5, vijfde lid en 5a, achtste lid.

2. De volgende ministeriële regelingen berusten met ingang van de dag van inwerkingtreding van de desbetreffende bepalingen van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten mede op de bij die regelingen genoemde artikelen van die wet:

a. de Regeling afwijkende regels omtrent de uitbetaling van de vakantie-uitkering op grond van de WAO en de Wet WIA: artikel 5.8.7, vierde lid;

b. de Regeling betaling, terugvordering en tenuitvoerlegging van boeten en onverschuldigde betalingen: artikel 5.8.15;

c. de Regeling tegemoetkoming Wajongers: artikel 5.8.6, eerste en derde lid;

d. de Regeling terugvordering geringe bedragen: 5.8.13, zesde lid;

e. de Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 december 2008, nr. AM/BR/08/34 135, houdende de instelling van een subsidieplafond voor loonkostensubsidie (Stcrt. 2008, 2706): artikel 5.5.4, elfde lid;

f. de Regeling verzekeringsgeneeskundige protocollen arbeidsongeschiktheidswetten: artikelen 5.1.5, zevende lid en 5a, tiende lid;

g. de Regeling vrijstelling verplichtingen WW en Wet WIA: artikelen 5.5.7, vijfde lid, 5.6.3, tweede lid en 5.7.5, tweede lid;

h. de Reïntegratieregeling: artikel 5.5.10;

i. de Subsidieregeling scholing jongehandicapten met ernstige scholingsbelemmeringen: artikel 5.5.12, eerste lid.

9.

Artikel II komt te luiden:

Artikel II Integrale plaatsing en vernummering

1. De tekst van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten wordt in het Staatsblad geplaatst. Voor de plaatsing in het Staatsblad stelt de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de nummering van de artikelen, afdelingen en hoofdstukken van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten opnieuw vast en brengt hij de in die wet voorkomende aanhaling van de artikelen, afdelingen en hoofdstukken met de nieuwe nummering in overeenstemming.

2. Voor de plaatsing van deze wet in het Staatsblad brengt Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de in deze wet voorkomende aanhalingen van de artikelen, afdelingen en hoofdstukken van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten in overeenstemming met de in het eerste lid bedoelde nieuwe nummering van die wet.

Toelichting

1. Algemeen

In deze nota van wijziging wordt in het voorstel van wet tot wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning een aantal wijzigingen aangebracht. Deze wijzigingen zijn in de memorie van toelichting op het wetsvoorstel aangekondigd.

Ten eerste wordt een wettelijke basis gecreëerd voor experimenten met betrekking tot de uitvoering van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet Wajong) door gemeenten. Daarnaast wordt in deze nota van wijziging de Toeslagenwet aangepast vanwege de inkomensondersteuning voor studerende en schoolgaande jonggehandicapten. Ten slotte bevat deze nota van wijziging een aantal technische wijzigingen. De wijzigingen worden hieronder nader toegelicht.

Experimenten uitvoering Wajong

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) heeft de taak de Wet Wajong uit te voeren. De vorming van Locaties voor Werk en Inkomen betekent dat de gemeenten en het UWV al zeer nauw gaan samenwerken met betrekking tot re-integratie. Gelet hierop wordt voorzien dat experimenten mogelijk worden waarbij gemeenten de Wet Wajong kunnen uitvoeren. Deze experimenten zullen erop gericht zijn inzicht te verkrijgen in de mate waarin de doeltreffendheid van de arbeidsinschakeling van Wajongers zou kunnen worden verhoogd, zowel op het gebied van de toetreding tot de reguliere arbeidsmarkt, als op het gebied van de duurzaamheid van de arbeidsinschakeling, door de praktische uitvoering van de Wet Wajong bij gemeenten te leggen met gebruikmaking van (financiële) prikkels richting gemeenten.

Deze nota van wijziging regelt de wettelijke basis voor deze experimenten. Hiertoe wordt artikel 82a van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Wet Suwi) aangepast. Dit artikel regelt dat bij algemene maatregel van bestuur bij wijze van experiment afwijkende regels worden gesteld met betrekking tot a) de verbetering van de samenwerking tussen gemeenten en het UWV, b) de inzet van re-integratie-instrumenten en de financiering daarvan, c) de verantwoording van de uitkeringslasten, en d) het verstrekken van inlichtingen over de resultaten. Op basis van artikel 82a van de Wet Suwi kan een experiment maximaal vijf jaar duren.

De nadere invulling van de experimenten zal dientengevolge bij amvb geschieden. Naast praktische vragen over de doelgroep, deelname, implementatie, gegevensverstrekking en de beoordeling van de experimenten zal bij de uitwerking daarvan tevens aandacht besteed worden aan de rol van UWV en de Locaties voor Werk en Inkomen.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) kan op gezamenlijk verzoek van een college van burgemeesters en wethouders en het UWV, gemeenten aanwijzen waar wordt deelgenomen aan een experiment. De ontwerp-algemene maatregel van bestuur zal voorgehangen worden bij de Eerste en Tweede Kamer. Tevens worden de Eerste en Tweede Kamer na afloop van het experiment op de hoogte gesteld hoe het experiment in de praktijk is verlopen, alsmede het standpunt over de voortzetting ervan anders dan als experiment.

Aanpassing Toeslagenwet

Iedere Wajonger kan recht hebben op een toeslag op grond van de Toeslagenwet (TW). De TW vult de uitkering of inkomensvoorziening uit de Wet Wajong aan tot het (netto) relevant sociaal minimum.

In de nieuwe regeling in de Wet Wajong wordt geregeld dat de studerende of schoolgaande Wajonger een inkomensondersteuning ontvangt van 25% van het WML. De achterliggende gedachte daarbij is dat alle studerende en schoolgaande jongeren zoveel mogelijk hetzelfde behandeld worden en dat de jonggehandicapte een tegemoetkoming ontvangt ter compensatie van het feit dat hij naast zijn studie niet of minder kan bijverdienen. In deze nota van wijziging wordt daarom voorgesteld dat de Wajonger die inkomensondersteuning ontvangt op grond van artikel 5.7.6 van de Wet Wajong geen recht op toeslag op grond van de TW heeft.

Overige wijzigingen

De nota van wijziging regelt dat het recht op arbeidsondersteuning niet herleeft als artikel 29b van de Ziektewet (no risk polis) van toepassing is, tenzij de inkomensondersteuning op grond van de Wet Wajong hoger is dan het ziekengeld. Deze bepaling kent de huidige Wajong ook.

In de Wet Suwi wordt geregeld dat het UWV afspraken maakt met werkgevers over het werkaanbod dat het UWV kan doen aan Wajongers.

Ten slotte worden alle verwijzingen in andere wetten naar de Wet Wajong aangepast in verband met de aangepaste terminologie, de gewijzigde citeertitel en de nieuwe nummering van die wet. Tevens wordt waar nodig verwezen naar de nieuwe artikelen uit de Wet Wajong. Opgemerkt wordt dat de nummering van de artikelen van de Wet Wajong op grond van artikel II door de minister van SZW opnieuw kan worden vastgesteld, waarna de tekst van de Wet Wajong in het Staatsblad zal worden geplaatst. Met het oog op deze vernummering zijn aanhalingen van de huidige artikelen van de Wajong steeds ongewijzigd in dit wetsvoorstel overgenomen. Op grond van het tweede lid van artikel II zullen namelijk ook de verwijzingen naar de Wajong die in dit wetsvoorstel zijn opgenomen aan de nieuwe nummering worden aangepast, alvorens de wet in het Staatsblad wordt geplaatst.

2. Artikelsgewijs

Onderdeel 2

a

Met dit onderdeel wordt verduidelijkt dat – zoals dat ook het geval is voor de vaststelling van het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van hoofdstuk 2 – voor het bepalen van het tijdvak van 52 weken perioden waarin de ingezetene als rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg van ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling niet in staat is om met arbeid meer dan 75% van het maatmaninkomen te verdienen worden samengeteld indien zij elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken opvolgen of direct voorafgaan aan en aansluiten op een periode van zwangerschaps- en bevallingsverlof. Deze samentelling is evenwel niet aan de orde indien in de eerste periode sprake is van een andere medische oorzaak dan in de tweede periode. Voorts wordt geregeld dat voor het bepalen van het tijdvak van 52 weken in aanmerking worden genomen tijdvakken gedurende welke de ingezetene recht zou hebben gehad op ziekengeld, indien hij verzekerd zou zijn geweest op grond van de Ziektewet.

b

De wijziging van het tweede lid preciseert het begrip «duurzaamheid» om volkomen duidelijk te maken dat alleen als een jongere geen enkele mogelijkheid heeft op arbeidsparticipatie, nu niet en in de toekomst niet, deze als duurzaam volledig arbeidsongeschikt wordt aangemerkt. Dat is slechts het geval als de jongere niet tot het verrichten van betaalde arbeid in staat is, ook niet na of met behulp van ondersteuning (bijvoorbeeld in de vorm van omscholing, jobcoach of loondispensatie) of in de vorm van beschut werk op grond van de Wsw.

De wijziging van het derde lid betreft een redactionele wijziging.

c en l

Dit betreffen technische wijzigingen. In de Wet Wajong wordt geen onderscheid gemaakt tussen respectievelijk «inkomen uit arbeid» en «inkomen in verband met arbeid». Daarom vervalt dit onderscheid met de wijziging van het voorgestelde artikel 5.1.6. Verder zal op basis van dit artikel een algemene maatregel van bestuur worden vastgesteld. Daarin zal worden geregeld dat het inkomen wordt herleid naar het inkomen per dag. In de bepalingen die de hoogte van de inkomensvoorziening berekenen, behoeft het inkomen dan ook niet te worden gedeeld door 21,75. Dit wordt geregeld met de voorgestelde wijzigingen in onderdeel l.

d

Aan artikel 5.4.3 wordt een vierde lid toegevoegd waarin is geregeld dat het recht op arbeidsondersteuning niet herleeft wanneer op grond van artikel 29b van de Ziektewet recht op ziekengeld bestaat, tenzij de inkomensvoorziening waarop aanspraak bestaat hoger is dan het ziekengeld. Dit lid komt overeen met artikel 19, derde lid, onderdeel b, van de Wajong. Verzuimd was een zelfde bepaling op te nemen voor het recht op arbeidsondersteuning.

e

De tekst van artikel 5.5.4 is gelijk aan de tekst van artikel 59j. Als gevolg van de inwerkingtreding van de wet van 29 december 2008 tot wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten in verband met de invoering van een premiekorting voor het in dienst nemen van uitkeringsgerechtigden van 50 jaar en ouder en het in dienst houden van werknemers van 62 jaar en ouder (Stb. 598) is de tekst van het bestaande artikel 59j gewijzigd. Dezelfde wijzigingen worden nu opgenomen in artikel 5.5.4.

f

Met de voorgestelde wijziging wordt duidelijk gemaakt dat ten aanzien van de aanvraag van loon- of inkomenssuppletie ook regels kunnen worden gesteld met betrekking tot de termijn waarbinnen deze aanvraag gedaan wordt en de gevolgen van een te late aanvraag. In de Reïntegratieregeling zal nog worden geregeld dat bij overschrijding van de termijn geen loon- of inkomenssuppletie wordt verstrekt over een nader te bepalen periode voor de aanvraag.

g

De tweede zin in het derde lid was ten onrechte opgenomen in artikel 5.6.1. Aangezien de plicht om algemeen geaccepteerde arbeid te aanvaarden niet in het tweede lid van artikel 5.6.1 is opgenomen, heeft de zin geen betekenis.

h

In dit onderdeel wordt artikel 5.6.3, tweede lid, aangepast. Dit lid bepaalt dat bij ministeriële regeling aan bepaalde groepen vrijstelling kan worden verleend van de verplichtingen, hun op grond van artikel 5.6.1 opgelegd. De wijziging houdt in dat de delegatiegrondslag niet langer bepaalt dat een maximale periode wordt opgenomen voor een vrijstelling. Het zal namelijk niet in alle gevallen nodig zijn om een maximum periode voor de vrijstelling op te nemen. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de situatie waarin de jonggehandicapte zijn resterende verdiencapaciteit volledig benut.

i

Het UWV toetst niet alleen of de jonggehandicapte nog volledig arbeidsongeschikt is, maar ook of nog sprake is van duurzaamheid. Verzuimd was het woordje «duurzaam» in de tekst van artikel 5.6.6 op te nemen. Dit wordt hier hersteld.

j

In artikel 5.7.1, vierde en zesde lid, werd verwezen naar de verkeerde artikelleden. Dit wordt hier hersteld. In het zevende lid, was abusievelijk de voorwaarde, bedoeld in het derde lid, onderdeel e, niet opgenomen. Door dit onderdeel alsnog op te nemen kan het UWV in verband met mantelzorg onheffing verlenen van de verplichting om algemeen geaccepteerde arbeid te aanvaarden. Hiermee wordt aangesloten bij de ontheffingsmogelijkheid die bestaat voor WW- en WIA-gerechtigden.

k, m en n

Deze wijzigingen betreffen taalkundige verbeteringen.

o

In het oorspronkelijk voorgestelde artikel 5.8.7 werd een deel van de inkomensvoorziening niet uitbetaald en gereserveerd als vakantiebijslag. Deze constructie kan echter niet worden toegepast omdat de grondslag gelijk is aan het wettelijk minimumloon, exclusief vakantiebijslag. Daarom wordt het artikel in die zin gewijzigd dat de jonggehandicapte naast zijn inkomensvoorziening recht heeft op vakantiebijslag. Deze vakantiebijslag bedraagt 8% van de hoogte van de inkomensvoorziening en wordt in beginsel in de maand mei uitbetaald. Met de voorgestelde wijziging wordt voor dezelfde constructie gekozen als in de artikelen 21 en 22 Wajong.

p

De in artikel 5.8.20 genoemde wetten regelen dat een boete verrekend kan worden met een uitkering op grond van de Wet Wajong. Omdat dit niet aansluit bij de nieuwe terminologie in de Wet Wajong, is in het voorgestelde artikel geregeld dat een boete opgelegd op grond van genoemde wetten, ook kan worden verrekend met een inkomensvoorziening op grond van de Wet Wajong.

Onderdeel 3

Dit betreft een taalkundige verbetering.

Onderdelen 4 en 5

Met deze wijzigingen wordt bewerkstelligd dat geen artikel 59j wordt ingevoegd, maar een artikel 59m. Met de Wet stimulering arbeidsparticipatie zijn namelijk al de artikelen 59j tot en met 59l in de Wajong ingevoegd.

Onderdeel 6

Verzuimd was in artikel 72b een verwijzing naar artikel 5.5.6 op te nemen. Dit wordt hier hersteld.

Onderdeel 8

Artikelen Ic, onderdeel B, Id, onderdeel B, Ij, onderdelen A, E en F, In, onderdeel C, Ip, onderdelen A en C, Iq, onderdeel A, Ir, onderdeel B, Is, onderdeel A, Iu, onderdelen B en C, Iv, onderdeel B, Iz en Ibb

In gevallen waarin verwezen werd naar het recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt nu ook verwezen naar het recht op arbeidsondersteuning. Daarbij wordt opgemerkt dat in de nieuwe regeling in de Wet Wajong het hebben van het recht op arbeidsondersteuning gelijk staat aan wat in de huidige regeling het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering is, en derhalve niet het ontvangen van een inkomensvoorziening. Immers, degene die recht op arbeidsondersteuning heeft, hoeft niet in alle gevallen ook een inkomensvoorziening te ontvangen, bijvoorbeeld omdat hij daar niet voor kiest of niet aan de voorwaarden voldoet. Dit heeft echter geen consequenties voor eventuele aanspraken die op grond van andere wetten aan het recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering waren gekoppeld. Deze worden voor de nieuwe regeling aan het recht op arbeidsondersteuning gekoppeld.

Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat in artikelen waar wordt verwezen naar het recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wajong niet zal worden verwezen naar het recht op arbeidsondersteuning wanneer het desbetreffende artikel uitsluitend van toepassing is op al bestaande jonggehandicapten en derhalve niet van toepassing kan zijn op jonggehandicapten met recht op arbeidsondersteuning.

Artikelen Ig, onderdeel A, Ih, onderdeel B, It, Iu, onderdeel A, Iv, onderdelen A en C en Iaa

In gevallen waarin verwezen werd naar het ontvangen van een uitkering op grond van de Wajong, waar gedoeld werd op het daadwerkelijk ontvangen van een geldbedrag, is steeds toegevoegd dat het ook om een inkomensvoorziening op grond van de Wet Wajong kan gaan.

In gevallen waarin geregeld is dat een boete die wordt opgelegd verrekend kan worden met een uitkering op grond van de Wet Wajong is de tekst niet aangepast. In artikel 5.8.20 van de Wet Wajong is geregeld dat in deze gevallen de boete ook verrekend kan worden met de inkomensvoorziening.

Artikelen Ie, onderdeel A, Ij, onderdeel C, In, onderdeel D en Ip, onderdeel B

Verwijzingen naar het Arbeidsongeschiktheidsfonds jonggehandicapten zijn aangepast aan de nieuwe naam van dit fonds: Arbeidsondersteuningsfonds jonggehandicapten.

Artikel Ig Wijziging Toeslagenwet

Onderdeel B

Met het voorgestelde artikel 4b in de TW wordt geregeld dat Wajongers die inkomensondersteuning ontvangen tijdens studie of scholing geen recht op toeslag hebben.

Artikel Ij Wijziging Wet financiering sociale verzekeringen

Onderdeel C

Omdat iemand die recht op arbeidsondersteuning heeft niet altijd tevens een inkomensvoorziening zal ontvangen, bijvoorbeeld omdat hij deze niet heeft aangevraagd of omdat hij niet aan de voorwaarden voldoet, is in het nieuwe vierde lid geregeld dat in die gevallen het derde lid van overeenkomstige toepassing is.

Artikel Ip Wijziging Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

Onderdeel C

In het tweede lid van artikel 30a van de Wet Suwi wordt geregeld dat het UWV in het kader van zijn taak om te bemiddelen tussen werkgevers die vacatures hebben en werkzoekenden, tevens afspraken met werkgevers maakt op basis waarvan concrete, algemeen geaccepteerde arbeid kan worden aangeboden aan personen die recht op arbeidsondersteuning hebben op grond van de Wet Wajong. Op basis van deze afspraken doet het UWV een werkaanbod aan jonggehandicapten.

Op grond van artikel 5.5.1. van de Wet Wajong stelt het UWV voor jonggehandicapten die recht hebben op arbeidsondersteuning een participatieplan op. Dit komt in plaats van de re-integratievisie. In onderdeel 4 is daarom geregeld dat het UWV voor deze personen geen re-integratievisie vaststelt.

Onderdeel D

Door de wijziging van artikel 82a van de Wet Suwi wordt het ook mogelijk om in het kader van een experiment af te wijken van afdeling 4 van hoofdstuk 1A van de Wet Wajong. Daarnaast is de mogelijkheid om van hoofdstuk 5 van de Wet Wajong af te wijken toegevoegd, teneinde ook te kunnen experimenteren met financiële prikkels voor gemeenten om Wajongers aan het werk te helpen.

Artikel Ir Wijziging Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Onderdeel A

In onderdeel A wordt geregeld dat artikel 35 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA) niet van toepassing is op de persoon die recht heeft op arbeidsondersteuning. Voor de jonggehandicapte die recht heeft op arbeidsondersteuning zijn voorzieningen, die gelijk zijn aan de voorzieningen die op grond van artikel 35 van de Wet WIA verstrekt kunnen worden, beschikbaar op grond van artikel 5.5.5 van de Wet Wajong. Het is niet de bedoeling dat daarnaast ook nog voorzieningen op grond van de Wet WIA worden verstrekt.

Artikel Is Wijziging Ziektewet

Onderdeel F

De voorwaarden die gelden voor het ontvangen van de inkomensvoorziening in de Wet Wajong, zijn vergelijkbaar met de overige in artikel 45, eerste lid, van de ZW genoemde gronden om het ziekengeld te weigeren. In het voorgestelde onderdeel q wordt daarom geregeld dat wanneer een Wajonger geen inkomensvoorziening ontvangt doordat hij niet voldoet aan de voorwaarden, bedoeld in artikel 5.7.1, vierde lid, van de Wet Wajong, ook het ziekengeld geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend kan worden geweigerd.

Artikel Iv Wijziging Wet op de loonbelasting 1964

Onderdeel B

In de situatie dat iemand recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft op grond van de Wajong is geregeld dat, wanneer deze niet tot uitbetaling komt, toch recht bestaat op jonggehandicaptenkorting. Omdat het recht op arbeidsondersteuning losgekoppeld is van een eventuele inkomensvoorziening, is het niet nodig te regelen dat wanneer iemand die recht heeft op arbeidsondersteuning geen inkomensvoorziening ontvangt, toch recht bestaat op jonggehandicaptenkorting.

Artikel Iee Wijziging Wet studiefinanciering 2000

In de Wet Wajong wordt voor nieuwe jonggehandicapten uitgegaan van wat de jonggehandicapte nog wel kan. De artikelen 4.13 en 5.15 zijn aangepast aan de nieuwe terminologie.

Onderdeel 9

De tekst van het oorspronkelijke artikel II is op enkele punten verduidelijkt en opgenomen in het eerste lid. In het tweede lid is vervolgens geregeld dat aanhalingen van artikelen, afdelingen en hoofdstukken die voorkomen in dit wetsvoorstel, nadat dit tot wet is verheven en voor de plaatsing in het Staatsblad, aangepast kunnen worden aan de nieuw vast te stellen nummering van de Wet Wajong.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner