100,0 %
0,0 %

PvdA

VVD

PvdD

D66

SGP

PVV

CU

SP

CDA

GL

Lid-Verdonk


31 780
Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning

nr. 37
MOTIE VAN HET LID SPEKMAN C.S.

Voorgesteld 16 april 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat goed onderwijs en de aansluiting tussen het (speciaal) onderwijs en de arbeidsmarkt bij uitstek de middelen zijn om de instroom in de Wajong terug te brengen;

constaterende, dat de commissie-Dijsselbloem in haar parlementaire onderzoek naar onderwijsvernieuwingen aangeeft dat bij de vorige onderwijsvernieuwingen te veel zorgleerlingen, kinderen met een handicap of ontwikkelingsstoornis tussen wal en schip zijn geraakt;

constaterende, dat duizenden kinderen met een handicap of ontwikkelingsstoornis thuiszitten omdat er voor deze kinderen geen geschikte school is, waardoor zij een nog grotere achterstand oplopen;

constaterende, dat dit probleem al enige jaren bekend is en er tot op heden geen concrete maatregelen zijn genomen om zicht te krijgen op deze groep noch het voor deze groep mogelijk te maken, weer onderwijs te gaan volgen;

van mening, dat dit een uiterst onwenselijke situatie is voor deze groep kinderen die als gevolg van de opgelopen achterstand genoodzaakt zijn, een beroep te doen op de Wajong;

verzoekt de regering nog voor de inwerkingtreding van de gewijzigde Wajong, per REC-school of cluster REC-scholen inzichtelijk te maken hoeveel kinderen zij naar huis sturen dan wel er thuiszitten door een leerplichtambtenaar te koppelen aan een of meerdere REC-scholen en maatregelen te nemen, zodat die kinderen die nu thuiszitten en voor wie (nog) geen school gevonden is vrijwel direct bij een dagbestedingsproject, dagopvang of dagbehandelingstraject terecht kunnen zodat de kloof tussen thuiszitten en weer naar school niet onnodig groot wordt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Spekman

Kraneveldt-van der Veen

Ortega-Martijn

Van der Vlies

Van Gent

Koşer Kaya