Kamerstuk 31706-48

Motie-Dijkstra/Voortman over toetsing van de gegevensverstrekking

Dossier: Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)


52,0 %
48,0 %

SGP

PVV

CDA

GL

SP

PvdA

CU

PvdD

D66

VVD


Nr. 48 MOTIE VAN DE LEDEN DIJKSTRA EN VOORTMAN

Voorgesteld 28 april 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening, dat met de uitvoering van het Besluit chronisch zieken en gehandicapten door de zorgaanbieders, de zorgverzekeraars, de indicatiestellingsorganen enerzijds en het CAK anderzijds, de gegevensverstrekking van chronisch zieken en gehandicapten geheel dient te geschieden conform de Wet bescherming persoonsgegevens, artikel 9;

overwegende, dat onvoldoende duidelijk is hoe in dit kader artikel 5 WTCG, lid 2, geïnterpreteerd moet worden;

overwegende, dat hierdoor het risico blijft bestaan dat privacygevoelige gegevens over chronisch zieken en gehandicapten op straat komen te liggen;

verzoekt de regering om de gegevensverstrekking bij de uitvoering van het Besluit chronisch zieken en gehandicapten te laten toetsen door het College bescherming persoonsgegevens en de resultaten hiervan te verstrekken aan de Kamer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dijkstra

Voortman