Kamerstuk 31700-XIV-50

Amendement van de leden Thieme en Ouwehand om de subsidie voor luchtwassers af te schaffen en deze middelen in te zetten voor krimp van de veestapel en diervriendelijke veehouderijen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009


24,7 %
75,3 %

PvdD

CDA

PvdA

D66

SGP

SP

Verdonk

CU

GL

PVV

VVD


31 700 XIV
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009

nr. 50
AMENDEMENT VAN DE LEDEN THIEME EN OUWEHAND

Ontvangen 10 december 2008

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 21 Duurzaam ondernemen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 4 993 (x € 1 000).

II

In artikel 21 Duurzaam ondernemen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 4 993 (x € 1 000).

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe budget te reserveren om agrarische ondernemers te ondersteunen in de ontwikkeling en toepassing van diervriendelijke vrije uitloopsystemen in de veehouderij.

De huidige aanpak van het ammoniakbeleid leidt er toe dat oplossingen voor de uitstoot van het zeer schadelijke ammoniak worden gezocht in symptoombestrijding en technieken zoals luchtwassers. Dit zal het onomkeerbare proces waarbij dieren achter hermetisch gesloten deuren worden gehouden eerder stimuleren dan tegengaan. En deze ontwikkeling zal een zeer nadelige uitwerking hebben op het welzijn van dieren in de veehouderijsystemen.

Het amendement beoogt de subsidie op luchtwassers af te schaffen en de daarbij vrijkomende middelen in te zetten voor een krimp van de veestapel en de ontwikkeling van houderijsystemen waarbij het dierenwelzijn centraal wordt gesteld.

Dekking wordt gevonden in subartikel 21.13 (Bevorderen van duurzame productiemethoden en bedrijfsystemen), in de post Intensieve veehouderij, waar het «Programma luchtwassers» onder valt.

Indien dit amendement en amendement nr. 47 beide worden aangenomen wordt de verhoging van artikel 21 verwerkt in het nieuwe artikel 30 Dierenwelzijn.

Thieme

Ouwehand