Kamerstuk 31700-XI-11

Motie Van Heugten en Wiegman-Van Meppelen Scheppink over investeringen in ruimtelijk-economische projecten

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009


31 700 XI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009

nr. 11
MOTIE VAN DE LEDEN VAN HEUGTEN EN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 13 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat bij de algemene politieke beschouwingen de motie-Van Geel c.s. (31 700, nr. 10) is aangenomen;

constaterende, dat in deze motie dekking is gevonden voor 165 mln. bestemd voor investeringen in regionale infrastructuur en ruimtelijk-economische projecten;

constaterende, dat de regering bij brief op 30 september 2008 (kenmerk IRF/2008/1443 M) aan de Kamer heeft laten weten, de begrotingswijziging als gevolg van de genoemde motie te zullen verwerken en dat het budget vooralsnog wordt gereserveerd op de aanvullende post Algemeen;

verzoekt de regering 81,5 mln. uit het budget van de genoemde motie-Van Geel c.s. als rijksbijdrage te investeren in onderstaande ruimtelijk-economische projecten volgens de hierna genoemde verdeling van gelden, met als randvoorwaarden dat mede-overheden voor ten minste een gelijkwaardig bedrag mee-investeren en dat deze projecten of projectonderdelen binnen drie jaar tot uitvoering komen:

– 12.5 mln. integrale gebiedsontwikkeling Oude Rijnzone Alphen aan den Rijn;

– 2,5 mln. revitalisering bedrijventerrein de Wieken in Hoogeveen;

– 5 mln. herstructurering bedrijventerreinen IJmond-Noord;

– 4 mln. herstructurering Hembrugterrein in Zaanstad;

– 5 mln. ontwikkeling stationsgebied en Poort van Veendam in Veendam;

– 12 mln. gebiedsontwikkeling Zevenbergen Noord;

– 5 mln. herstructurering/transformatie Kanaalzone in Helmond;

– 10 mln. gebiedsontwikkeling vliegbasis Soesterberg/Masterplan Dorp Soesterberg;

– 5 mln. gebiedsontwikkeling corridorproject in Noordoostpolder;

– 5 mln. herstructurering/transformatie Venekoten-Noord in Oosterwolde;

– 5 mln. herstructurering bedrijventerrein De Mars in Zutphen;

– 2,5 mln. herstructurering Mercuriuspark-Oost in Nijmegen;

– 5 mln. herstructurering/transformatie locatie Schaepman in Zwolle;

– 5 mln. Project Oldenzaal-Centraal;

verzoekt de regering voorts, de minister van VROM in samenwerking met de minister van EZ de nadere uitwerking op te dragen, waarbij om redenen aangegeven bij de algemene financiële beschouwingen geen toetsing aan FES-criteria en/of MKBA’s behoeft plaats te vinden, en de Kamer halfjaarlijks over de voortgang te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Heugten

Wiegman-van Meppelen Scheppink