Kamerstuk 31700-VIII-68

Motie Jasper van Dijk over het behandelen van promovendi als werknemer

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009


94,0 %
6,0 %

SGP

CU

CDA

SP

VVD

D66

PvdA

PvdD

GL

Verdonk

PVV


31 700 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009

nr. 68
MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 8 december 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de regering van mening is dat promovendi werknemers zijn en geen studenten;

verzoekt de regering te realiseren dat promovendi door hun werkgever als werknemer worden behandeld,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk