Kamerstuk 31700-VIII-47

Motie Jasper van Dijk over een programmaraad voor KPN/Digitenne

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009


60,0 %
40,0 %

PvdA

Verdonk

SP

PVV

PvdD

D66

VVD

GL

CU

SGP

CDA


31 700 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009

nr. 47
MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 24 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat KPN/Digitenne bijna 700 000 Nederlanders voorziet van tv-aanbod en daarmee de belangrijkste concurrent van de kabel is;

overwegende, dat het tv-aanbod van de kabelbedrijven mede wordt bepaald door de inzet van programmaraden, maar dat KPN/Digitenne een programmaraad ontbeert;

verzoekt de minister een voorstel te doen voor de instelling van een programmaraad voor KPN/Digitenne met bindende zeggenschap over ten minste eenderde deel van de beschikbare kanalen van Digitenne, buiten de publieke zenders,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk