Kamerstuk 31700-VI-98

Motie De Roon over schrappen van de strafbaarstelling van belediging wegens godsdienst of levensovertuiging

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009


6,0 %
94,0 %

CU

CDA

PVV

VVD

SGP

PvdA

GL

PvdD

D66

SP

Verdonk


31 700 VI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009

nr. 98
MOTIE VAN HET LID DE ROON

Voorgesteld 14 januari 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de vrijheid van meningsuiting van fundamenteel belang is binnen de democratische rechtsstaat;

overwegende, dat strafbaarstelling van uitingen over godsdiensten of levensbeschouwingen, een onaanvaardbare inperking oplevert van de vrijheid van meningsuiting;

verzoekt de regering om de strafbaarstelling van het beledigen van een groep mensen wegens hun godsdienst of levensovertuiging (in art. 137c Wetboek van Strafrecht) en de strafbaarstelling van het openbaar maken van dergelijke uitlatingen (in art. 137e Wetboek van Strafrecht), te schrappen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Roon