Kamerstuk 31700-VI-96

Motie De Wit c.s. over niet toezenden van voorstellen tot wijziging van artikel 137c Sr

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009


45,3 %
54,7 %

SP

Verdonk

CU

D66

PVV

PvdA

SGP

CDA

PvdD

VVD

GL


31 700 VI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009

nr. 96
MOTIE VAN HET LID DE WIT C.S.

Voorgesteld 14 januari 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de regering voornemens is, het «beledigingsartikel» in het Wetboek van Strafrecht (art. 137c Sr) te wijzigen door in het eerste lid na «opzettelijk» de zinsnede «onmiddellijk of middellijk» op te nemen;

overwegende, dat door deze wijziging de wettelijke begrenzingen van de vrijheid van meningsuiting onduidelijker worden;

voorts overwegende, dat de Kamer geen behoefte heeft aan wijziging van artikel 137c Sr, omdat de huidige formulering voldoende bescherming biedt;

verzoekt de regering geen voorstellen tot wijziging van artikel 137c Sr aan de Kamer toe te zenden,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Wit

Van der Ham

Teeven

Azough