Kamerstuk 31700-VI-89

Subsidieregeling Uitstapprograma’s Prostituees

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009


31 700 VI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009

nr. 89
BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 december 2008

1. Amendement en Motie

Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota 2008 is door het lid van Uw Kamer, de heer Anker een amendement ingediend en aangenomen waarbij € 15 miljoen extra aan de Justitiebegroting voor 2008 is toegevoegd (TK 2007–2008, 31 474 VI, nr. 6). Het amendement strekt ertoe een «eenmalige impuls te geven aan de totstandkoming van uitstapprogramma’s voor prostituees».

Tijdens de behandeling van de Justitiebegroting 2009 is door Uw Kamer een motie van de heer Anker c.s. aangenomen (TK 2007–2008, 31 700 VI, nr. 58) waarin u de regering verzoekt:

«...met het oog op de najaarsnota, de bij de voorjaarsnota toegevoegde middelen beschikbaar te houden voor de uitstapprogramma’s, zodat ook nog op te starten projecten een kans krijgen.».

2. Subsidieregeling en spreiding budget

Ter uitvoering van het amendement bied ik u ter informatie aan de Subsidieregeling Uitstapprogramma’s Prostituees.1 Deze Regeling is opgesteld door de ministeries van Justitie en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Bij de totstandkoming van de Regeling is nauw overleg gevoerd met de betrokken gemeenten en de deskundige maatschappelijke organisaties. Na verrekening van ontwikkelkosten en de kosten voor een pilotproject in Amsterdam, is er een subsidiebedrag ad€ 14,5 mln. beschikbaar. De Regeling wordt gepubliceerd in de Staatscourant. Voor nadere informatie over de Regeling en het indienen van verzoeken verwijs ik u naar de website van het ministerie van Justitie.

Met betrekking tot de motie moge ik Uw Kamer verwijzen naar mijn beantwoording tijdens de begrotingsbehandeling Justitie in eerste termijn (d.d. 5 november 2008), waarbij ik heb aangegeven dat ik met de minister van Financiën in gesprek ben over de wijze waarop de toegevoegde middelen beschikbaar kunnen blijven voor uitstapprogramma’s in 2009 en 2010.

3. Pilot en subsidieverzoeken

Uit het beschikbare budget is in 2008 een pilotproject voor een uitstapprogramma in Amsterdam ondersteund. Diverse gemeenten en maatschappelijke organisaties zijn gestimuleerd om op korte termijn van start te gaan met een uitstapprogramma en zijn gewezen op de mogelijkheid om op basis van de Regeling een aanvraag voor een financiële bijdrage te doen.

De minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.