Kamerstuk 31700-VI-74

Evaluatie van de Leidraad van de Raden voor Rechtsbijstand

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009

Gepubliceerd: 5 november 2008
Indiener(s): Nebahat Albayrak (staatssecretaris justitie) (PvdA)
Onderwerpen: begroting burgerlijk recht economie financiƫn overige economische sectoren recht strafrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-VI-74.html
ID: 31700-VI-74

31 700 VI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009

nr. 74
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 november 2008

Naar aanleiding van het verzoek van uw Vaste Commissie voor Justitie om de toegezegde evaluatie van de Leidraad van de Raden voor Rechtsbijstand (2008Z04214/2008D09623) aan uw Kamer te doen toekomen, bericht ik u als volgt.

Tijdens het verslag algemeen overleg over de Leidraad van de Raden voor Rechtsbijstand (Handelingen der Kamer II, vergaderjaar 2007–2008, nr. 81, blz. 5695–5697) heb ik toegezegd om uw Kamer in juni a.s. bij brief te informeren over de werking van de Leidraad van de Raden. Bij brief van 27 juni jl. heb ik vervolgens aan uw Kamer een tussenevaluatie van de werking van de Leidraad bewerkelijke zaken rechtsbijstand doen toekomen (Kamerstukken II 2007/08, 31 200 VI, nr. 13).

In voornoemde brief heb ik uw Kamer bericht dat de landelijke werkgroep bewerkelijke zaken het in juni jl. verstandig achtte nog even te wachten met het trekken van eindconclusies over de werking van de Leidraad in de uitvoeringspraktijk van gesubsidieerde rechtsbijstand. Niet alleen strekte het cijfermateriaal over het verloop van de bewerkelijke zaken zich nog niet uit over een voldoende representatieve periode, ook bleek de tekst van de Leidraad op een aantal punten nog door de Raden aangepast te moeten worden voor een betere werking. Derhalve heb ik ervoor gekozen uw Kamer bij brief van 27 juni jl. te berichten over de bevindingen van de landelijke werkgroep in de vorm van een tussenbalans, in afwachting van de eindconclusie van de landelijke werkgroep.

Inmiddels is de Leidraad aangepast op die onderdelen waarvan de leden van de werkgroep dat wenselijk achtten. Naar verwachting zal medio november a.s. de aangepaste Leidraad definitief worden vastgesteld door de Raden voor Rechtsbijstand. Verder zal de landelijke werkgroep zich in november a.s. uitspreken over de kwantitatieve bevindingen terzake het verloop van de bewerkelijke zaken zodat over een voldoende representatieve periode conclusies kunnen worden getrokken.

Ik verwacht u uiterlijk in december a.s. mijn definitief standpunt over de werking van de Leidraad te doen toekomen, gebaseerd op de eindconclusie van de landelijke werkgroep en vergezeld van een overzicht met de belangrijkste kwantitatieve en kwalitatieve bevindingen van de landelijke werkgroep.

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De staatssecretaris van Justitie,

N. Albayrak