Kamerstuk 31700-VI-126

Onderzoek naar het functioneren van het stelsel bewaken en beveiligen in het kader van Koninginnedag 2009

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009


31 700 VI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009

nr. 126
BRIEF VAN DE MINISTERS VAN JUSTITIE EN VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 mei 2009

Op 30 april jl. is Nederland tijdens de viering van Koninginnedag geconfronteerd met een ernstig incident in de directe nabijheid van de koninklijke familie, waarbij naast de dader zeven dodelijke slachtoffers te betreuren zijn. Dit incident is voor ons reden om opdracht te geven tot een feitenonderzoek naar het functioneren van het stelsel bewaken en beveiligen ten behoeve van de beveiliging van de koninklijke familie, in de aanloop naar 30 april en tijdens de Koninginnedagviering zelf. Met deze brief informeren wij u over de opzet van dit onderzoek.

Daarnaast verricht de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) – op verzoek van de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn – een feitenonderzoek naar de invulling van het aspect openbare orde en veiligheid, zowel in de voorbereiding als tijdens de uitvoering van Koninginnedag 2009. Ten slotte is er het strafrechtelijk onderzoek door het Openbaar Ministerie naar het incident, dat wordt uitgevoerd door de Nationale Recherche. Wij zullen zorgdragen voor de afstemming met de verantwoordelijken voor de genoemde onderzoeken.

Onderzoek naar het functioneren van het stelsel bewaken en beveiligen

Wij hebben de NCTb verzocht een onderzoek uit te voeren naar het functioneren van het stelsel bewaken en beveiligen ten behoeve van de beveiliging van de koninklijke familie, in de aanloop naar 30 april en tijdens de Koninginnedagviering zelf. Vanzelfsprekend zal ook de lokale driehoek van Apeldoorn (burgemeester, hoofdofficier van Justitie en korpschef) hierbij om haar medewerking worden gevraagd. Op basis van de resultaten van dit feitenonderzoek en de resultaten van het onderzoek in opdracht van de gemeente Apeldoorn zal door ons worden bezien of en in hoeverre (extern) vervolgonderzoek noodzakelijk is.

Doel en reikwijdte van het onderzoek

Het onderzoek zal zich uitsluitend richten op het functioneren van het stelsel bewaken en beveiligen ten behoeve van de beveiliging van de koninklijke familie op 30 april 2009. Daartoe zullen de verantwoordelijkheden en de in dit verband ondernomen acties in beschouwing worden genomen. Het feitenonderzoek zal betrekking hebben op de periode die loopt vanaf de eerste voorbereidingen tot en met de gebeurtenissen op de dag zelf.

Het onderzoek zal leiden tot aanbevelingen met lessen voor de toekomst voor het stelsel bewaken en beveiligen, onverminderd de daartoe strekkende aanbevelingen uit de andere onderzoeken.

Samenstelling onderzoeksteam en onderzoeksaanpak

Het onderzoeksteam staat onder leiding van de NCTb en bestaat uit vertegenwoordigers en contactpersonen van de voormelde betrokken partijen. De gemeente Apeldoorn en de politie zullen tevens een contactpersoon benoemen om het onderzoek zo goed mogelijk te laten verlopen. Zo nodig zal aanvullende specialistische deskundigheid worden aangetrokken. Het onderzoeksteam kan aanvullende vragen stellen en bronnen raadplegen.

Er zal een aantal onderzoeksvragen worden geformuleerd. Deze hebben in ieder geval betrekking op de volgende thema’s.

Ten aanzien van de daad zullen de planning en uitvoering ervan worden bezien, de contacten van de dader met de politie en anderen eerder die dag, alsmede eventuele vooraankondigingen van zijn daad.1 Wat betreft de dreiging wordt het dreigingsbeeld in het algemeen rond het Koninklijk Huis en de koninklijke familie in beschouwing genomen. Ook het dreigingsbeeld dat voor Koninginnedag 2009 is opgesteld wordt bij het onderzoek betrokken. Ten aanzien van de beveiligingsmaatregelen worden besluitvorming, draaiboeken en de uitvoering daarvan in beschouwing genomen. Ten slotte worden de verantwoordelijkheden op landelijk en lokaal niveau in kaart gebracht en worden in dat verband ook de gezagsrelaties beschreven. Bovenstaande in het kader van het stelsel bewaken en beveiligen.

Termijn

Wij vinden het belangrijk dat met dit onderzoek snelheid wordt betracht teneinde uw Kamer nog voor het zomerreces nader te informeren.

De minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst


XNoot
1

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de uitkomsten van het strafrechtelijk onderzoek.