Kamerstuk 31459-10

Amendement van de leden Van Dijck en Weekers over carried interest-regelingen bij private equity organisaties

Dossier: Wijziging van enige belastingwetten (Belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen)


24,0 %
76,0 %

Verdonk

SGP

PvdD

D66

GL

PVV

CU

CDA

PvdA

VVD

SP


31 459
Wijziging van enige belastingwetten (Belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen)

nr. 10
AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DIJCK EN WEEKERS

Ontvangen 3 september 2008

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel I vervalt.

II

Artikel II, onderdeel B, komt te luiden:

B. In artikel 11, eerste lid, onder d, wordt «artikel 32aa»vervangen door: artikel 32ba.

III

Artikel IV vervalt.

IV

Artikel VI vervalt.

Toelichting

De voorgestelde fiscale maatregel in dit wetsvoorstel ten aanzien van carried interest is veel te ruim geformuleerd, waardoor het volstrekt onduidelijk is wanneer er precies sprake is van een lucratief belang. Dit ondermijnt de rechtszekerheid en zal leiden tot veel discussie met de belastingdienst. Daarnaast heeft dit onderdeel weinig van doen met excessieve beloningen, waardoor het eigenlijk niet in deze wetstekst thuishoort.

De indieners zijn van mening dat er een apart wetsvoorstel moet komen ten aanzien van carried interest-regelingen bij private equity organisaties, waarbij eenduidig de groep die het betreft wordt afgebakend, daarbij rekening houdend met de concurrentiepositie en het vestigingsklimaat van Nederland.

Van Dijck

Weekers