8,0 %
92,0 %

SP

GL

D66

PvdD

CDA

SGP

CU

PVV

PvdA

Verdonk

VVD


31 386
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, Wetboek van Strafvordering en enkele aanverwante wetten in verband met de strafbaarstelling van het deelnemen en meewerken aan training voor terrorisme, uitbreiding van de mogelijkheden tot ontzetting uit het beroep als bijkomende straf en enkele andere wijzigingen

nr. 15
MOTIE VAN DE LEDEN KOşER KAYA EN PECHTOLD

Voorgesteld 20 januari 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de regering eind 2007 heeft aangegeven, geen ingrijpende nieuwe voorstellen te zullen doen op het gebied van anti-terro- rismebeleid;

overwegende, dat een gedegen evaluatie van het Nederlands antiterrorismebeleid vooralsnog ontbreekt;

overwegende, dat de commissie-Suyver momenteel bekijkt op welke wijze een dergelijke evaluatie het beste kan worden vormgegeven;

verzoekt de regering het onderhavige wetsvoorstel aan te houden tot de kabinetsreactie op het rapport van de commissie-Suyver door de Kamer is besproken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koşer Kaya

Pechtold