Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 3 februari 2009
Status: Artikel I, onderdeel S: Aangenomen
Brief regering
Brief van de minister van justitie
Brief van de minister van justitie
Oorspronkelijke tekst van het voorstel van wet en van de memorie van toelichting zoals voorgelegd aan de raad van state en voorzover nadien gewijzigd