31 358
Wijziging van enige bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Burgerlijk Wetboek teneinde naast het in deze bepalingen gestelde vereiste van schriftelijkheid ook ruimte te bieden aan de ontwikkelingen op het gebied van het elektronisch verkeer

nr. 16
AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN VROONHOVEN-KOK EN VOS

Ontvangen 27 november 2008

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel II, onderdeel C, komt het tweede punt te luiden:

2.  Artikel 932 komt te luiden:

Artikel 932

1. Alle mededelingen waartoe de bepalingen van deze titel of de overeenkomst de verzekeraar aanleiding geven, geschieden schriftelijk. De verzekeraar kan zich daarbij houden aan de laatste hem bekende woonplaats van de geadresseerde.

2. De verzekeringnemer kan de overeenkomst langs elektronische weg opzeggen op een zodanige wijze dat de opzegging door de verzekeraar kan worden opgeslagen en toegankelijk is ten behoeve van latere kennisneming. Opzeggingen langs elektronische weg worden geacht de verzekeraar niet te hebben bereikt zolang de ontvangst niet aan de verzekeringnemer is bevestigd.

3. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen van lid 1 afwijkende regels worden gesteld ten aanzien van de verzending van mededelingen langs elektronische weg. Daarbij kunnen ook regels worden gesteld ten aanzien van de verzending aan de verzekeraar langs elektronische weg van mededelingen waartoe de bepalingen van deze titel of de overeenkomst aanleiding geven.

4. De voordracht voor een krachtens het derde lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan de beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

II

Aan artikel II, onderdeel C, wordt een punt toegevoegd, luidende:

3. In artikel 943 lid 2 wordt de zinsnede «artikelen 933, eerste zin,» vervangen door: artikelen 933, lid 1 eerste zin en lid 2,.

Toelichting

Het amendement strekt ertoe om het voor de consument mogelijk te maken een verzekeringspolis elektronisch op te zeggen. Immers, nu het voor een verzekeringsmaatschappij mogelijk wordt gemaakt om een polis elektronisch te verstrekken, vereist het wederkerigheidsprincipe dat het voor de consument mogelijk moet zijn om een polis elektronisch op te zeggen.

Van Vroonhoven-Kok

Vos