Kamerstuk 30491-6

Initiatiefwetsvoorstel Timmer tot wijziging Wetboek van Strafrecht (rechtsmacht en strafmaat internationale kinderontvoering); Nota van wijziging

Dossier: Voorstel van wet van het lid Vermeij tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht met betrekking tot rechtsmacht en strafmaat ter zake van internationale kinderontvoering


30 491
Voorstel van wet van het lid Timmer tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht met betrekking tot rechtsmacht en strafmaat ter zake van internationale kinderontvoering

nr. 6
NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 28 november 2006

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

In artikel I wordt «273a» telkens vervangen door: 273f

Toelichting

Artikel I, onderdeel L, van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met nieuwe ontwikkelingen in de informatietechnologie (computercriminaliteit II) (Stb. 2006, 300) is op 1 september 2006 in werking getreden (Stb. 2006, 301). In deze bepaling wordt artikel 273a van het Wetboek van Strafrecht vernummerd tot artikel 273f. Dientengevolge dient in onderhavig voorstel van wet artikel 273a telkens vervangen te worden door 273f.

Timmer